นี่ก็มาจากหนังสือ "การเมืองคืออะไร?  หนทางรอดของมนุษย์คือธรรมิกสังคมนิยมและพุทธทาสลิขิตข้อคิดทางการเมือง"

         อยู่ที่หน้า 177  หัวข้อ "เสนียดของการพัฒนา"  ซึ่งท่านเขียนไว้ 5 ข้อ   ข้อที่ 4 เขียนไว้ดังนี้
          - อย่ามีการศึกษาอย่างเดี๋ยวนี้,  คนจะเห็นแก่ตัวน้อยกว่านี้,  หรือน่าเกลียดน้อยกว่านี้
            และคนจะมี ศีลธรรม ดีกว่านี้อย่างเปรียบไม่ได้

วิจารณ์  พานิช
 31 ส.ค.49