กำหนดการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กำหนดการ
การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันที่ 18 – 21 กันยายน 2549
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตชลบุรี และวิทยาคารพญาไท
-------------------------------------------------------------------

วันที่ 18 กันยายน 2549 
         ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ห้องบุษกร อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 2

8.30 - 10.00 น. 
         - แนะนำ คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก
         - แนะนำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
         - ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับ
         - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล ศรีจาด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายสรุป เรื่อง “การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม”

10.00 – 10.15 น. 
         รับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.00 น. 
         คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

12.00 – 13.00 น. 
         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. 
         คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

วันที่ 19 กันยายน 2549 
         ณ มหาวิทยาลัยศรืปทุม วิทยาเขตชลบุรี และวิทยาคารพญาไท

8.30 น. 
         ออกเดินทางจากวิทยาคารพญาไท (อาคาร SM ชั้น 17 ) สู่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

10.00 – 10.15 น. 
         - เดินทางถึง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
         - รับประทานอาหารว่าง

10.15 - 12.00 น. 
         - แนะนำ คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก
         - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี กล่าวต้อนรับ 
         - ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตชลบุรี บรรยายสรุป เรื่อง “การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี” 
         - คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

12.00 – 13.00 น. 
         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น. 
         - คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ 
         - สัมภาษณ์ อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต

15.30 – 17.00 น. 
         เดินทางกลับสู่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท

17.00 – 18.30 น. 
         - คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท
         - สัมภาษณ์อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า

18.30 - 19.15 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 20 กันยายน 2549 
         ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

8.30 - 10.00 น. 
         - คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ตรวจเยี่ยมกลุ่มสาขา

         ทีมที่ 1 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร และ 
         รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
         ตรวจเยี่ยม กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์

         ทีมที่ 2
         ศาสตราจารย์ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร 
         ศาสตราจารย์ พ.ต.อ.(พิเศษ) เกียรติพงษ์ มีเพียร และ 
         รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร
         ตรวจเยี่ยม กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจฯ และกลุ่มสาขามนุษย์ และสังคม

10.00 – 10.15 น. 
         รับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.00 น. 
         คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ตรวจเยี่ยมกลุ่มสาขา (ต่อ)

12.00 – 13.00 น. 
         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. 
         ณ ห้องบุษกร อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 2 
         - คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก สัมภาษณ์ อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 
         - คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก

วันที่ 21 กันยายน 2549 
         ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ห้องบุษกร อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 2

9.00 - 11.30 น. 
         - คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก นำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอก แก่คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
         - อภิปราย และซักถาม

11.30 - 12.00 น. 
         - ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวขอบคุณคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก

12.00 – 13.00 น. 
         รับประทานอาหารกลางวัน

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#กำหนดการ#การตรวจเยี่ยม#มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หมายเลขบันทึก: 48654, เขียน: 06 Sep 2006 @ 15:29 (), แก้ไข: 25 Mar 2012 @ 01:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)