เรื่องนี้ยังไม่มีคำตอบ รอโปรแกรมออนไลน์, เทียบระดับ-น้องใหม่, เพิ่มค่าครองชีพย้อนหลังตั้งแต่ เม.ย.44, ทำไมไม่เปลี่ยนบรรณารักษ์จากจ้างเหมาฯ, เพิ่ม-ลด หน่วยกิต

ระเบียบ กศ.ขั้นพื้นฐาน บางเรื่องยังปฏิบัติไม่ได้, ขั้นตอนการเทียบระดับการศึกษาสำหรับสถานศึกษาเทียบระดับที่ตั้งใหม่, นอกจากได้ 15,000 ย้อนหลังตั้งแต่ ม.ค.55 แล้วบางคนยังได้ค่าครองชีพเพิ่มย้อนหลังตั้งแต่ เม.ย.44 อีกต่างหาก, เพิ่มหน่วยกิตที่ให้เรียนได้ในแต่ละภาค และลดหน่วยกิตบางวิชาในโปรแกรม ITw ให้ถูกต้อง, ยังขออัตราพนักงานราชการหรือข้าราชการตำแหน่งบรรณารักษ์ไม่ได้ จึงต้องจ้างเหมาไปก่อน ถ้าขออัตราได้ก็ต้องสอบ

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 18 เม.ย.55  อ.สุพจน์ ศน. กศน.จ.สระบุรี  โทร.มาคุยกับผมเรื่องวิชาเลือกบางวิชา เรียนได้ทั้งระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย  แต่ไม่ให้เรียนซ้ำ คือถ้าคนเดิมเรียนในระดับประถมแล้ว จะเรียนวิชานั้นในระดับ ม.ต้น ม.ปลาย อีกไม่ได้    ถ้าเรียนซ้ำ โปรแกรม ITw จะเช็คให้ไหม   ผมบอกว่าต่างระดับ โปรแกรมจะไม่เช็ค นายทะเบียนต้องเช็คเอง  อ.สุพจน์ถามต่อว่า ถ้านักศึกษาเรียนประถมที่แห่งหนึ่ง แล้วย้ายไปเรียน ม.ต้น ม.ปลาย อีกแห่งหนึ่ง จะเช็คยังไง    เรื่องนี้ผมเคยถามกลุ่มพัฒนา กศน.แล้วว่า ถ้านักศึกษาย้ายไปเรียน ม.ปลาย อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ต้องนำใบ รบ. ประถม ไปแสดงด้วย แล้วจะเช็คอย่างไร  กลุ่มพัฒนายังตอบไม่ได้ครับ
             อีกเรื่องหนึ่งที่กลุ่มพัฒนา กศน.ยังไม่มีคำตอบคือ  ที่หลักสูตรกำหนดให้ “วิชาในแต่ละระดับ ต้องให้นักศึกษาทำโครงงานอย่างน้อย 3 หน่วยกิต” นั้น  ปรากฏว่าในระบบทะเบียนไม่มีวิธีการให้บันทึกการทำโครงงานนี้ไว้ตรงไหนเลย ไม่มีการตรวจสอบ ในใบ รบ. ก็ไม่มีข้อมูลนี้  และถ้าย้ายสถานศึกษาระหว่างที่เรียนยังไม่จบ จะรู้กันอย่างไรว่าทำโครงงานหรือยัง   กลุ่มพัฒนา กศน.ยังไม่มีคำตอบ  ส่งผลให้หลาย ๆ สถานศึกษา ไม่สนใจ ไม่ได้ให้นักศึกษาทำโครงงานเลย

             วันที่ 21 เม.ย.55  ผมได้ปรึกษากับ อ.สุขุม  ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้พัฒนาโปรแกรม ITw ถึงปัญหานี้   คุณสุขุมบอกว่า เรื่องโครงงานนั้น ยังไม่มีวิธีทำในระบบโปรแกรม  แต่เรื่องห้ามเรียนวิชาเลือกซ้ำถึงแม้จะต่างระดับนั้น คุณสุขุมบอกว่าเพิ่งรู้ระเบียบนี้ จะปรับแก้โปรแกรมในรุ่นต่อไป เพื่อให้เช็คต่างระดับได้   แต่ในกรณีที่ย้ายสถานศึกษา คงต้องรอโปรแกรม ITw ระบบออนไลน์ ที่กำลังพัฒนาโปรแกรมอยู่ ( อนาคตเราจะได้ใช้โปรแกรม ITw ในระบบออนไลน์นะ )  ซึ่งจะช่วยให้สามารถเช็คได้ว่าเรียนวิชาซ้ำหรือไม่ ถึงแม้จะต่างระดับต่างสถานศึกษา

 

         2. วันเดียวกัน ( 18 เม.ย.55 )  ผมได้ไปขอความอนุเคราะห์ อ.จรียา  ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อ.พระนครศรีอยุธยา  เพื่อขอข้อมูล/เอกสาร ตัวอย่างต่าง ๆ ทั้งเอกสารที่เป็นเล่ม เป็นแผ่น และเป็น File ต่าง ๆ ในการจัดประเมิน “เทียบระดับการศึกษา”   ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีจาก อ.จรียา กศน.อ.พระนครศรีอยุธยา

             กศน.อ.ผักไห่ เป็นสถานศึกษาเทียบระดับน้องใหม่ กระทรวงศึกษาธิการเพิ่งจะประกาศกำหนดให้ทำหน้าที่เทียบระดับฯ เมื่อ 30 มี.ค.55  จึงต้องเริ่มดำเนินการที่รุ่น 2/2555 เป็นต้นไป ( รุ่นที่จะสอบมิติความรู้ความคิดในเดือน ส.ค.55 )  แต่ถึงจะเป็นรุ่น 2/55 ก็ถึงเวลารับสมัครแล้ว   ผมคิดว่าสถานศึกษาเทียบระดับฯน้องใหม่หลาย ๆ แห่ง ยังค่อนข้างมืดแปดด้าน เพราะได้รับแจ้งเป็นหนังสือราชการให้ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร เพียง 2-3 หน้ากระดาษ  ไม่เคยได้รับการอบรมชี้แจงหรือได้รับเอกสารคู่มือใด ๆ  คู่มือในเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาก็เป็นคู่มือเก่าที่ไม่ได้ระบุว่าผู้สมัครต้องอายุ 20 ปีขึ้นไป  ( บางคนดาวน์โหลดโปรแกรมเทียบระดับแนวใหม่จากเว็บกลุ่มพัฒนาฯ ก็เข้าโปรแกรมไม่ได้ เพราะโปรแกรมรู้รหัสผ่านเฉพาะรหัสของสถานศึกษาเทียบระดับเก่า )    ผมคิดว่าในระยะแรก สถานศึกษาเทียบระดับน้องใหม่ควรดำเนินการดังนี้
             1)  ไปขอ หรือขอถ่ายเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร ตัวอย่างต่าง ๆ ทั้งเอกสารที่เป็นเล่ม เป็นแผ่น และเป็น File ต่าง ๆ จากสถานศึกษาเทียบระดับเก่าในจังหวัดนั้น  ขอคู่มือเทียบระดับแนวใหม่มาด้วย ถึงแม้ว่าในการประชุมวันที่ 14-15, 16-17 พ.ค.55  จะแจกคู่มือฉบับปรับปรุงก็ตาม  แต่ถ้าตอนนี้ไม่มีคู่มือแนวใหม่ดูเลย จะดำเนินการผิดพลาด
             2)  ลำดับแรก ต้องทำแผนกำหนดการรุ่น 2/55 ขึ้นมาก่อน เพื่อให้เกิดความชัดเจน แผนกำหนดการนี้ให้แต่ละแห่งกำหนดเอง ภายในกรอบกว้าง ๆ ของส่วนกลาง ( เช่นกรอบของส่วนกลางสำหรับรุ่น 2/55 คือ ดำเนินกิจกรรมในช่วงระยะเวลา เม.ย.- ก.ค. และรายงานผล ก.ย. ) ยกเว้นกำหนดการประเมินมิติความรู้ความคิด ต้องเป็นไปตามที่ส่วนกลางกำหนด ( 25-26 ส.ค.55 ) จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้    จากนั้น ทำประกาศรับสมัคร และดำเนินการประชาสัมพันธ์   แล้วเตรียมใบสมัคร ใบคัดกรอง และรับสมัครไว้ เท่านี้ก่อน   เรื่องอื่น ๆ ไว้ดำเนินการหลังจากไปประชุมมาแล้ว เพราะ ตอนที่รับสมัครยังไม่ต้องเก็บเงิน ยังไม่ต้องแจกคู่มือผู้เข้ารับการประเมิน ( ในวันปฐมนิเทศจึงเก็บเงินและแจกคู่มือ )

             ในช่วงวันที่ 19-20 เม.ย.55  ผมได้จัดทำเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้ข้อมูลความรู้จาก อ.พระนครศรีอยุธยา   จึงขอนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาเทียบระดับน้องใหม่ที่สนใจ  ดังต่อไปนี้

  

 


         3. วันเดียวกัน ( 18 เม.ย.55 )  มีหนังสือลงเว็บสำนักงาน กศน. เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับพนักงานราชการ ( ในส่วนที่ ส่วนใหญ่ยังไม่รู้ )  คือ เรื่องการปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ นั้น นอกจากจะเพิ่มให้เป็น 15,000 บาท ตั้งแต่ 1 ม.ค.55 ที่คนส่วนใหญ่รู้อยู่แล้ว ( แต่ก็ช่วยยืนยันให้ชัดเจนว่า ครู กศน.ตำบล ได้ด้วย ) ยังมีการตกเบิกอีกอย่างที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้มาก่อนด้วย   นั่นคือ การเพิ่มค่าครองชีพย้อนหลังระหว่าง 1 เม.ย.- ธ.ค.54    เพราะเดิมกำหนดว่า "ค่าครองชีพไม่เกิน 1,500 บาท รวมกับค่าตอบแทนแล้วไม่เกิน 11,700 บาท"    แต่ให้ปรับใหม่ย้อนหลังเป็น "ค่าครองชีพไม่เกิน 1,500 บาท รวมกับค่าตอบแทนแล้วไม่เกิน 12,285 บาท"
             ฉะนั้น หลายคนที่เคยค่าครองชีพรวมกับค่าตอบแทนแล้วเกิน 11,700 บาท แล้วถูกตัดค่าครองชีพไปเหลือไม่ถึง 1,500 บาท ก็จะได้คืนค่าครองชีพให้เต็ม 1,500 บาท ตั้งแต่ เม.ย.-ธ.ค.54   รวม 9 เดือน ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะ
             เช่น นาย ก. ค่าตอบแทน เม.ย.54 = 10,770 บาท ที่ผ่านมาได้ค่าครองชีพเพียง 930 บาท ( รวมกับค่าตอบแทนเป็น 11,700 บาท )  ก็จะได้เพิ่มค่าครองชีพอีกเดือนละ 570 บาท ( เพื่อให้รวมกับค่าครองชีพเดิมเป็น 1,500 บาท ย้อนหลังตั้งแต่ เม.ย.54   ( เพิ่มอีกเดือนละ 570 บาท ตกเบิก 9 เดือน รวม 5,130 บาท ไม่น้อยนะ )    แต่เวลาคำนวณจริงต้องแยกเป็นสองส่วนคือ เม.ย-ก.ย. กับ ต.ค.-ธ.ค. เพราะมีการเปลี่ยนค่าตอบแทนและค่าครองชีพตอน ต.ค.54     อย่างไรก็ตามถ้าเพิ่มค่าครองชีพเป็น 1,500 แล้วถ้ารวมกับค่าตอบแทนเกิน 12,285 บาท ก็ยังต้องลดค่าครองชีพอยู่  ( ตามตัวอย่างในหนังสือมีที่ผิด เพราะตัวอย่างบางหน้า รวมแล้วเกิน 12,285 บาท )    สำหรับผู้ที่เดิมได้ค่าครองชีพในปี 54 เต็ม 1,500 บาทอยู่แล้ว ก็จะไม่ได้เพิ่มค่าครองชีพของปี 54 อีก

             ( ดูจากหนังสือฉบับนี้ มีแนวโน้มที่จะได้เงินตกเบิกในเดือน พ.ค.55  โดยให้ประสานงานเรื่องเงินงบประมาณกับกลุ่มงานคลัง  ซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน คือ
               1)  ให้จังหวัดออกคำสั่งเพิ่มค่าครองชีพ เม.ย.-ธ.ค.54 ( แยก 2 คำสั่ง ) ส่งให้ กจ. ภายใน 4 พ.ค.55  เมื่อออกคำสั่งแล้ว และได้รับงบประมาณแล้วก็เบิก-จ่ายได้เลย
               2)  ในส่วนของการปรับค่าตอบแทนและเพิ่มค่าครองชีพให้ได้ 15,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค.55 นั้น  ให้จังหวัดส่งข้อมูลค่าตอบแทน ณ ธ.ค.54 ของพนักงานราชการทุกคน ไปให้ กจ. ภายใน 23 เม.ย.55   กจ.จะคำนวณเงินค่าตอบแทนและค่าครองชีพใหม่ ณ ม.ค.55 ให้  และส่งกลับมาให้จังหวัดออกคำสั่งเพื่อเบิก-จ่ายเงินต่อไป )

 

         4. วันที่ 19 เม.ย.55  ผมไปประชุมกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนผักไห่“สุทธาประมุข” ครั้งที่ 1/55  หลังประชุมมีการให้คณะครูรดน้ำกรรมการสถานศึกษาและครูอาวุโส    ( เมื่อวันที่ 12 เม.ย.55  กศน.อ.ผักไห่ ก็จัดพิธีภายในสำนักงาน สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำผู้อาวุโส คือ ผอ.กับผม   ส่วนวันที่ 13 เม.ย.55 กศน.อ.ผักไห่ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานใหญ่กับ อ.ผักไห่ ประกวดสาวงามวิไล "สาวผักไห่ อยุธยา" )

 

         5. วันเดียวกัน ( 19 เม.ย.55 )  คุณทศวรรษ วรรณวงษ์ ถามผมในเพซบุ๊ค 2 คำถาม คือ
             1)  เห็นประกาศการปรับแก้ไขคู่มือดำเนินการ เรื่องการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ต่อภาคเรียน โดย ประถม ยังคงลงเท่าเดิม คือไม่เกิน 14 หน่วยกิต ต่อภาคเรียน , ม.ต้น ปรับจากไม่เกิน 16 หน่วยกิต เป็น 17 หน่วยกิต และ ม.ปลาย ปรับจากไม่เกิน 20 หน่วยกิต เป็น 23 หน่วยกิต    แต่ถ้าเป็นนักศึกษาที่จะจบในภาคเรียนนั้นๆ จะยังสามารถลงเพิ่มเติมได้อีก 3 หน่วยกิต อยู่หรือไม่

                 ผมตอบว่า   ถ้าเป็นนักศึกษาที่จะจบในภาคเรียนนั้นๆ ยังสามารถลงเพิ่มเติมได้อีก 3 หน่วยกิต

             2)  โปรแกรม ITW51 ล่าสุด วันที่ 1 เมษายน 2555  ได้ข่าวว่า ปรับลดหน่วยกิตของบางวิชาลง  มีรายละเอียดวิชาที่ปรับลดลงหรือไม่
                 คุณสุขุม  ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้พัฒนาโปรแกรม ITw  บอกว่า   วิชาที่ลดจำนวนหน่วยกิตให้ถูกต้อง มีเฉพาะวิชาเลือก คือ
                 - อช02005 การทำแผ่นยางพารา  หน่วยกิตลดลงจาก 3 หน่วยกิต เหลือ 2 หน่วยกิต  เพราะมีเพียง 80 ชั่วโมง
                 - พต32007 ภาษาอังกฤษธุรกิจโรงแรม  ลดจาก 3 เหลือ 2 นก.
                 - พว32010 สถานะของสารและปริมาณสารสัมพันธ์  ลดจาก 2 เหลือ 1.5 นก.
                 - พว32016 ปฏิบัติการเคมี  ลดจาก 2 เหลือ 1.5 นก.

 

         6. วันที่ 20 เม.ย.55  คุณเพ็ญลักษณ์ รุ่งอุทัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สนง.กศน.จ.ภูเก็ต  ส่งร่างตารางในคำสั่งเพิ่มค่าครองชีพพนักงานราชการ มาให้ผมช่วยดู ทางอีเมล์   ผมดูแล้ว ยังไม่ถูกต้อง คือ
             1)  นอกจาก 3 ช่องสุดท้าย ( ค่าตอบแทน - ค่าครองชีพเดิม - ค่าครองชีพเพิ่มใหม่ )  จะต้องรวมกันไม่เกิน 12,285 บาทแล้ว   เฉพาะ 2 ช่องสุดท้าย ( ค่าครองชีพเดิม - ค่าครองชีพเพิ่มใหม่ ) ต้องรวมไม่เกิน 1,500 บาทด้วย
             2)  ผู้ที่ค่าตอบแทนถึง 12,285 ขึ้นไปแล้ว กับผู้ที่เดิมได้ค่าครองชีพเต็ม 1,500 บาทอยู่แล้ว  ไม่ต้องพิมพ์ลงในตารางคำสั่งเพิ่มค่าครองชีพ  ( ไปพิมพ์ลงเฉพาะในตารางข้อมูลค่าตอบแทน ณ 31 ธ.ค.54 )

 

         7. วันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย.55  คุณไพรวรรณ ถามผมในเฟซบุ๊คว่า  หนูทำงานบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนที่กศน.อ.โนนดินแดง อยากถามว่า ทำไมต้องเป็นบรรณารักจ้างเหมา เป็นเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ไม่ได้เหรอ เพราะติดคำว่าจ้างเหมาทำประกันสังคมไม่ได้ และไม่ได้เงินค่าครองชีพด้วย   และหนูสามารถเข้าช.ป.ค.ได้ไหม และหนูสามารถเป็นครู กศน.ได้ไหม หนูมีใบประกอบวิชาชีพ

             ผมตอบว่า
             1)  เพราะเรายังขออัตราข้าราชการหรือพนักงานราชการตำแหน่งบรรณารักษ์ไม่ได้ เราจึงต้องแก้ปัญหาด้วยการจ้างเหมาบริการแทนไปก่อน จนกว่าจะขออัตราข้าราชการหรือพนักงานราชการจาก ก.พ.ร. ได้ ( ก.พ.ร.เป็นหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ได้อยู่ใต้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอนนี้เขายังไม่ให้อัตรา แต่เราก็ยังทำเรื่องขออยู่เรื่อย ๆ  ถ้า พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิตผ่าน ก็จะขอตั้งอัตราข้าราชการครูเอกบรรณารักษ์  แต่ไม่ว่าจะเป็นอัตราพนักงานราชการหรือข้าราชการ ถ้าได้มา คนเก่าก็ต้องสอบ ไม่ใช่ปรับอัตโนมัติ และต้องมีคุณสมบัติครบด้วย )
             2)  ช.ป.ค. คือ ช.พ.ค.ใช่ไหม ถ้าหมายถึง ช.พ.ค. สมัครไม่ได้
             3)  ครู กศน. หมายถึงครู กศน.ตำบล หรือข้าราชการครู กศน. หรืออะไร   ถ้าหมายถึงครู กศน.ตำบล ผู้ที่จบปริญญาตรีก็มีสิทธิ์สมัครสอบ   ถ้าหมายถึงข้าราชการครู กศน. ผู้ที่จบปริญญาตรีทางการศึกษาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก็มีสิทธิสมัครสอบ

 

         8.  วันที่ 24-27 เม.ย.55  ผมไปประชุมจัดทำสาระสำคัญในเอกสารประกอบการดำเนินงานยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ  ที่โรงแรมตรัง กทม.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่ความเห็น (12)

มาเยี่ยมให้กำลังใจในการทำงานสร้างสรรค์ครับ

ขอบคุณมากครับท่าน ผอ. Ico48 

meenku61
IP: xxx.162.225.217
เขียนเมื่อ 

ให้กำลังใจครับ

อภิชาต ลาดบัวหลวง
IP: xxx.162.225.217
เขียนเมื่อ 

เรียนถามครับ 1. ตารางสอบ 1/55 ยังไม่ออกใช่ไหมครับ 2. แผนการลงทะเบียน จากกองพัฒฯ ไม่มีใช่ไหมครับ หรือให้ลงทะเบียนเหมือน 1/53 หรือเปล่า ครับ

1. ตารางสอบ 1/55 ณ วันนี้ ( 24 เม.ย.55 ) ยังไม่ออกครับ
2. กองพัฒฯเลิกกำหนดวิชาให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคนานแล้วครับ ตั้งแต่มีหนังสือเรียนและข้อสอบวิชาบังคับครบทุกวิชาแล้ว ทุกสถานศึกษาสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ทุกวิชา เพียงแต่วิชาเลือก เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการการสอบ ควรปรึกษาหารือเปิดให้ลงทะเบียนเหมือน ๆ กันในแต่ละจังหวัด แต่จังหวัดอยุธยาเราตกลงกันไม่ค่อยได้ ต่างกับ จ.อื่น ๆ เช่น อ่างทอง สระบุรี ฯลฯ เขาตกลงกันได้ ของเรารวมวิชาเลือกทั้งจังหวัดเป็นร้อยครับ

บัวลม เจียระวาปี
IP: xxx.162.225.235
เขียนเมื่อ 

ติดตามข้อมูลข่าวสารประจำ เป็นที่เดียวที่ที่มีการเผยแพร่ข่าวสารและมีผู้ติดตามมาก ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นกำลังใจด้วยคนครับ

  • สวัสดีค่ะอ.เอก
  • เป็นข่าวที่น่ายินดีมากเลยค่ะสำหรับพนักงานราชการ
  • ขอบคุณทุกข่าวที่มีประโยชน์และสามารถนำบางเรื่องไปปฏิบัติงานได้ค่ะ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Ico48  และทุก ๆ คน

ปราณี
IP: xxx.174.108.8
เขียนเมื่อ 

ค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่)
ตามคู่มือการประเมินเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่) 3,000.-บาท ค่ะ ขอบคุณค่ะ สำหรับข่าวสาร ความเคลื่อนไหว มีประโยชน์มากค่ะ

ค่าธรรมเนียมให้ดูตามหนังสือแจ้งฉบับล่าสุด ลงวันที่ 11 เม.ย.55 ( ดูหนังสือฉบับนี้ได้ในข้อ 6. ที่ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/484617 ) คือให้ เก็บจากผู้สมัครเข้ารับการประเมิน 1,500.- บาท ( และจะได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนอีกหัวละ 1,500.- บาท ) ครับ

 

nawee
IP: xxx.99.111.195
เขียนเมื่อ 

เรียอ.เอกชัยครับ มีปัญหาส่งสัยดังนี้ครับ กรณีค่าครองชีพมีผลย้อนหลังตั้งแต่ เมษายน ๔๔ ผ่านมาขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ แล้วกรณีที่เคยเป็นพนักงานราชการแล้ว มาบรรจุเป็นข้าราชการครู ผู้ช่วยจะได้อานิสงค์นี้ด้วยมัยครับ ขอขอบคุณครับ

ค่าครองชีพเพิ่มย้อนหลังตั้งแต่เมษายน ๕๔ นะ ไม่ใช่ ๔๔
ถ้าลาออกจากพนักงานราชการแล้ว ก็จะไม่ได้ในส่วนของพนักงานราชการแล้วครับ 
เมื่อเริ่มเป็นครูผู้ช่วยวันไหน ก็จะได้ค่าครองชีพเพิ่มย้อนหลังตั้งแต่วันเป็นครูผู้ช่วยเช่นเดียวกันนะ 

หมายเลขบันทึก

485792

เขียน

22 Apr 2012 @ 20:05
()

แก้ไข

22 Jun 2012 @ 10:55
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 3, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก