รูปแบบสวนผสมผสานเพื่อการพึ่งตนเอง ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยชีวภาพใช้เอง รวมทั้งการแปรรูปผลผลิต ทำผลิตภัณฑ์สบู่ แชมพู น้ำยาซักผ้า ฯลฯ ใช้เองในครัวเรือน มีความรู้พิเศษในด้านสมุนไพรพื้นบ้าน มีพื้นที่ทำการเกษตรจำนวน ๘ ไร่ ๓ งาน

 

ใบหน้าเปื้อนสุข พี่อำพล จิตสว่าง เกษตรกรคนเก่งจากแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 

ผ่านประสบการณ์การทำการเกษตรแบบกระแสหลัก ที่ใช้สารเคมีมาก่อน (ปลูกดอกกุหลาบส่งขาย) ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพต้องตัดสินใจเลิกปลูก และได้เปลี่ยนชีวิตไปทำงานรับจ้างยังภาคเอกชนในเมือง ที่มูลนิธิรักษ์ไทย ที่ จังหวัดลำพูน เป็นเวลา ๔ ปี ทำหน้าที่ส่งเสริมชาวบ้านเกี่ยวกับเกษตรสิ่งแวดล้อม เสริมสร้า้งกลุ่มองค์กรเข้มแข็ง เมื่อโครงการสิ้นสุดลง บวกกับคุณพ่อเสียชีวิต ไม่มีใครดูแลสวน ในสวนเองมีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ ที่พร้อมจะออกดอกผล สามารถจะพออยู่พอกิน เหลือนำไปขาย จึงหันกลับมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวโดยที่ไม่ใช้สารเคมี โดยใช้บทเรียน ประสบการณ์ ความรู้จากที่ได้ผ่านการทำงานมาในหลายรูปแบบ มาพัฒนาฟาร์มของตนเอง และเข้าร่วมเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกแม่ฮ่องสอน

ปัจจุบันกำลังพัฒนาเข้าสู่ ฟาร์มต้นแบบของเครือข่ายฯ  รวมระยะเวลาในการทำสวนทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน ๒๒ ปี และกำลังมีการทดลองจัดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามช่วงฤดู

 


 

 

จากเวทีเสวนา

 

ผมสังเกตเห็นสีหน้า แววตา ของพี่อำพล ที่มีความสุข ใบหน้าที่เปื้อนยิ้ม ของเกษตรกรคนเก่งคนนี้ ทำให้ผมเชื่อมั่นว่า "ความสุขที่แท้จริง" อาจไม่ใช่ที่เงินทองมากมาย แต่อยู่ที่ความสุขที่ได้ทำสิ่งดีๆให้กับตนเองและโลก ด้วยการเป็นเกษตรกรผู้พอเพียง เคารพฟ้า นับถือดิน ที่มีพระคุณ

มีประโยคหนึ่ง ที่จับใจผม พี่อำพลบอกว่า

" ทุกวันนี้ไม่มีหนี้สิน ทำงานในสวนด้วยความสุข ผลไม้ไว้กินที่เหลือนำไปขาย ติดต้นไว้บ้างให้สัตว์ได้กินเป็นอาหาร ผมไม่รวย และผมไม่จน ที่สำคัญผมมีความสุขมากครับ"  

อีกแง่มุมหนึ่งของประสบการณ์เกษตรกรคนเก่ง ในงานจุลกรรมเกษตรยั่งยืน แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๔ ก.ย.ที่ผ่านมา

                                                               จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 

                                                                          ๔ กันยายน ๔๙