ถ้าคนที่เคยทำกิจกรรม TPM คงเคยได้ยินคำว่า " OPL"  หรือ ONE POINT LESSON หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือ บทเรียนประเด็นเดียว ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยในกิจกรรม TPM ที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม ลักษณะการเขียน OPL นั้นเป็นการเขียนเกี่ยวกับความรู้ในเครื่องจักรที่ทำ TPM ซึ่งคำว่า OPL กับ Kaizen(ข้อเสนอแนะ) นั้นจะแตกต่างกัน บางครั้งแยกกันไม่ออกระหว่างคำสองคำนี้ มาพูดถึงคำว่า OPL ดีกว่า เพราะเป็นเครื่องมือที่ทำให้สมาชิกในกลุ่มรู้จักสังเกต และนำไปคิดต่อว่าทำไม.... หลังจากที่คิดได้แล้วก็จะนำมาเขียนและถ่ายทอดให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มฟังว่าทำไม.....จึงเกิด ดังนั้นลักษณะการเขียน OPL ก็เหมือนกับการเขียน Blog คือ นำความรู้ที่ค้นพบด้วยตนเองมาถ่ายทอดให้คนอื่น โดยไม่ใช่ความรู้ที่มีเขียนในทฤษฎี แต่ต่างกันที่ Blog เป็นการนำความรู้มาจัดลงในคอมพิวเตอร์ ส่วน OPL เขียนในกระดาษแล้วติดที่บอร์ดเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มทราบ ซึ่งปัจจุบันผมก็ได้นำวิธีนี้มาใช้เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดการคิดหาสาเหตุและนำมาถ่ายทอด และคนอื่นก็สามารถนำไปต่อยอดได้ด้วย

    จากการเรียนรู้ Blog มาได้สักระยะพบว่า สิ่งที่จะทำให้องค์กรพัฒนาได้นั้น องค์กรจะต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สมาชิกทุกคนในองค์กรจะต้องกระตือรือร้นสำหรับการเรียนรู้ตลอดเวลา และสิ่งที่สำคัญจะต้องได้รับการเอื้อประโยชน์จากผู้บริหารระดับสูงและได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในองค์กรทุกคน วัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเป็นองค์กรแก่การเรียนรู้ก็จะเป็นจริงได้