จากประสบการณ์ 2 ครั้ง ที่ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม เสวนา เรื่อง " ตลาดนัดความรู้ด้านการจัดการงานวิจัย "เมื่อ วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 48 ณ รร. เจบี หาดใหญ่ จัดโดย ม.สงขลานครินทร์  และ เรื่อง " ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยที่ดี " เมื่อวันที่ 24 -25 มิถุนายน 48   ณ รร. ทรัพยไพรวัลย์ โดยเครือข่ายสมาชิก UKM + สคส. และ ม.นเรศวร เป็นเจ้าภาพ  ดิฉันได้เก็บตกและประมวล แก่นความรู้ การบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ มาฝาก โดยสรุป ดังนี้นะค่ะ

แก่นความรู้ ตามขุมความรู้  ของ “ผู้บริหารงานวิจัย” (ตลาดนัด มอ.)
1.     จัดอบรมให้ความรู้ เช่น ด้านการเขียน proposal
2.     จัดระบบพี่เลี้ยง / ที่ปรึกษา
3.     จัดให้มีการเสวนา เพื่อหาประเด็นการวิจัยและ/หรือการรวมกลุ่ม
4.     จัดระบบการเข้าถึงฐานข้อมูล เช่น แหล่งทุน เครื่องมือ
5.     จัดระบบการใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ
6.     สนับสนุนงบประมาณเริ่มต้น (Seed money / small grant)
แก่นความรู้ ตามขุมความรู้ ของ “ผู้วิจัย ” (ตลาดนัด มอ.)
1.     การสร้างเครือข่าย
2.     การสร้างทีมงาน
3.     คุณลักษณะผู้วิจัย
4.     ระบบสนับสนุน
5.     การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
6.     การค้นหาโจทย์วิจัย
7.     การสนับสนุนของผู้บริหาร
แก่นความรู้ ตามขุมความรู้ของ “ผู้บริหารงานวิจัยและผู้วิจัย” (UKM มน.)
1.     นโยบายและทิศทางการวิจัย
2.     ระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย
3.     ระบบสนับสนุนด้านการเงิน
4.     ระบบสนับสนุนงานวิจัย
5.     การสร้างโจทย์วิจัย
6.     การสร้างทีมวิจัย/เครือข่าย/ชุมชน
7.     ระบบการควบคุมคุณภาพ
8.     การพัฒนาคุณสมบัตินักวิจัย
9.     ระบบบัณฑิตศึกษากับงานวิจัย
10.  ระบบการเผยแพร่งานวิจัย

 

 หวังว่า คงเป็นประโยชน์ต่อการ ตกผลึก ความรู้ แก่ท่านผู้บริหารงานวิจัย และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ได้ไม่มากก็น้อย