พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง                                ในพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรองหรือเรียกว่าพิธีปฏิญาณตนหรือเรียกว่าพิธีต้อนรับลูกเสือใหม่นั้น  ให้เป็นหน้าที่ของกองลูกเสือต่างกองต่างจัดทำ  มีอยู่  วิธี  คือ                  วิธีที่ ๑  มีกองลูกเสืออยู่แล้ว                  วิธีที่    ยังไม่มีกอง  เป็นการตั้งกองใหม่  ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ก.      มีกองลูกเสืออยู่ก่อนแล้ว๑.            กองลูกเสือสำรอง  ทำรูปวงกลมใหญ่๒.           หมวกที่ติดเครื่องหมายลูกเสือสำรองแล้ว  กับเครื่องหมายลูกเสือสำรองที่ติดเหนือกระเป๋าเสื้ออยู่ที่ผู้กำกับ๓.            ธงประจำกอง  (ถ้ามี)  ให้รองผู้กำกับถือไว้ในท่าตรงนอกวงกลม๔.            ลูกเสือใหม่อยู่นอกวงกลม (แต่งเครื่องแบบครบเว้นแต่เครื่องหมายลูกเสือสำรองที่จะติดเหนือกระเป๋าเสื้อกับหมวกอยู่ที่ผู้กำกับ)  ด้านหลังของหมู่ที่ตนเข้าไปอยู่๕.            ผู้กำกับเรียกลูกเสือใหม่เข้ามาในวงกลมหน้าผู้กำกับ (หากหลายคนให้เข้าแถวหน้ากระดาน)๖.            ผู้กำกับสอบถามลูกเสือใหม่  ดงนี้ผู้กำกับ         เจ้าต้องการเป็นลูกเสือสำรองใช่ไหมลูกเสือใหม่     เจ้าเข้าใจกฎ  คำปฎิญาณ  การทำความเคารพและการทำแกรนด์ฮาวล์หรือไม่ลูกเสือใหม่   ข้าเข้าใจและปฏิบัติได้ผู้กำกับ         กฎมีว่าอย่างไรลูกเสือใหม่   ข้อ ๑ ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่ข้อ ๒ ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเองผู้กำกับ         ถ้าเช่นนั้นจะให้เชื่อได้หรือไม่ว่าข้อ ๑ เจ้าจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ข้อ ๒ เจ้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น    ทุกวัน                                ลูกเสือใหม่           ทำวันทยหัตถ์  ข้าสัญญาว่า                                ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์                                ข้อ ๒  ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวันเจ้าจงรักษาคำมั่นสัญญาของเจ้าไว้ให้มั่นต่อไป  บัดนี้เจ้าได้เข้าเป็นลูกเสือสำรอง  และเป็นสมาชิกผู้หนึ่งของคณะพี่น้องลูกเสือแห่งโลกอันยิ่งใหญ่แล้ว๗.           ผู้กำกับมอบเครื่องหมายลูกเสือสำรองสำหรับติดเหนือกระเป๋าและมอบหมวกให้ลูกเสือรับมาสวมเอง  ลูกเสือทำวันทยหัตถ์และลดมือลง  แล้วสัมผัสมือกับผู้กำกับ ในกรณีที่ผู้กำกับกลุ่มเป็นประธาน  หรือเชิญผู้อื่นเป็นประธาน  ก็ควรให้ทำหน้าที่แทนผู้กำกับตาม  ข้อ ๗ นี้๘.            เสร็จแล้ว  ลูกเสือใหม่ทำกลับหลังหัน  ทำความเคารพด้วยท่า  วันทยหัตถ์   เช่นกัน  แล้วลดมือลงพร้อมกัน  (โดยไม่ต้องสั่ง)๙.            ผู้กำกับสั่งลูกเสือใหม่เข้าประจำหมู่โดยสั่งว่า  ลูกเสือใหม่เข้าประจำหมู่ วิ่ง ลูกเสือใหม่วิ่งเข้าประจำหมู่ของตน ( ซึ่งจัดแบ่งไว้เรียบร้อยแล้ว)๑๐.        เสร็จสิ้นด้วยการทำแกรนด์ฮาวล์

                       

 ข.      ยังไม่มีกองลูกเสือ๑.            ลูกเสือใหม่ทั้งหมดเข้าแถวเป็นแถวตอนหมู่หน้าผู้กำกับแต่งเครื่องแบบครบเว้นแต่เครื่องหมายลูกเสือสำรองที่จะติดเหนือกระเป๋าเสื้อกับหมวกอยู่ที่ผู้กำกับ๒.           หมวกที่ติดเครื่องหมายลูกเสือสำรองแล้ว  กับเครื่องหมายลูกเสือสำรองที่จะติดเหนือกระเป๋าเสื้ออยู่ที่ผู้กำกับ๓.            ธงประจำกอง ( ถ้ามี) ให้รองผู้กำกับถือไว้ได้ในท่าตรงนอกวงกลม๔.            ผู้กำกับเรียกลูกเสือใหม่ออกมายืนหน้าผู้กำกับครั้งละหมู่โดยออกคำสั่งว่า  หมู่สี ……….. ” ให้หมู่สีนั้นออกมายืนเป็นแถวหน้ากระดาน๕.            ผู้กำกับสอบถามลูกเสือใหม่  (เหมือนอย่างมีกองลูกเสืออยู่ก่อนแล้ว)๖.            เมื่อผู้กำกับหรือประธานมอบเครื่องหมายและหมวกและสัมผัสมือกับลูกเสือใหม่แล้ว  ให้ลูกเสือใหม่ไปเข้าแถวเตรียมเป็นรูปวงกลม ( หมายความว่า  เมื่อทุกหมู่เข้าแถวเรียบร้อยแล้ว  จะเป็นวงกลมล้อมรอบผู้กำกับ  โดยออกคำสั่งว่าลูกเสือใหม่เข้าประจำที่ วิ่ง ลูกเสือใหม่วิ่งไปเข้าที่ของตน ( ซึ่งผู้กำกับนัดหมายไว้ก่อนแล้ว))๗.           เสร็จสิ้นด้วยการทำแกรนด์ฮาวล์หมายเหตุ๑.            ขณะที่ลูกเสือกล่าวคำปฎิญาณต่อหน้าผู้กำกับนั้นผู้กำกับทำวันทยหัตถ์ ( นิ้ว )  ส่วนรองผู้กำกับหรือผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่นๆ ทำรหัสลูกเสือ  นิ้ว๒.           ลูกเสือผู้ใดได้กระทำพิธีปฎิญาณตนแล้ว  ขณะที่ลูกเสือใหม่กล่าว คำปฎิญาณนั้นต้องทำวันทยาหัตถ์ด้วย  ลูกเสือผู้ใดยังไม่ได้ปฎิญาณตนไม่ต้องทำคงยืนตรงเฉยๆ๓.            การสั่งให้แถวแยก  หมายความว่าแยกไปเรียนวิชาอื่นให้สั่งว่า แพค-แยก  หรือ กอง-แยกลูกเสือทำขวาหันแล้วแยกไป๔.            การสั่งให้เลิกแถว  หมายความว่าเลิกจากการเรียนแล้วหรือปิดการประชุมให้สั่งว่า แพค- เลิก  หรือ  กอง-เลิก  ลูกเสือทำวันทยหัตถ์ (หรือวันทยาวุธ)  แล้วขวาหัน  เลิกแถวไป