การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีทักษะดานการคิด  นักเรียนมีความสนใจ และนักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเกิดการเรียนรู้

1.  ครูต้องทราบปัญหาของนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

2.  ครูต้องศึกษาความหมาย  ประเภทของคำถามและลักษณะของคำถาม

3.   ครูต้องพยายามตั้งคำถามกับนักเรียนตลอดเวลา ขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

4.  ครูควรมีการประเมิน  โดยการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  ที่ตอบสนองขณะร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

5.  ครูสรุปผล  และนำผลไปปรับปรุง-พัฒนา