ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล   ได้แสดงทรรศนะ เกี่ยวกับนโยบาย “English-Speaking Year 2012” |  2555 : ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน”  ไว้ตอนหนึ่งว่า  การประกาศนโยบายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในโรงเรียนเป็นคนละเรื่องกับการดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย และการอนุรักษ์วิธีชีวิตวัฒนธรรมไทย ภาษาอังกฤษไม่ทำลายภาษาไทยและไม่กัดกร่อนวัฒนธรรมไทย เพราะภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อความเจริญของผู้คนและสังคมในด้านการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในชีวิต วัฒนธรรมไทยอาจถูกกัดกร่อนได้ด้วยวิธีคิดและการ กระทำของแต่ละคนซึ่งอาจได้รับแนวคิดแปลก-ใหม่-ดี-เลว มาจากภาษาใดก็ได้ ; การอ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง และการเดินทางท่องเที่ยวที่ผิดทิศทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะผ่านภาษาสื่อสารอะไร ก็สามารถทำลายวัฒนธรรมอันดีงามดั้งเดิมได้ ; การไม่อ่านวรรณคดีไทยก็อาจทำลายความผูกโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยในอดีตได้ในเวลาไม่นาน ; การอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษที่งดงามและผูกโยงกับวัฒนธรรมไทยก็สามารถสร้างความรักความชื่นชมในวัฒนธรรมไทยได้ (เช่นเรื่อง Anna and the King of Siam, The King and I, The Apple Cart, The King of Thailand in World Focus, Tito, A Man Called Intrepid, The Animal Farm, 1984, Small is Beautiful, etc.); การดูภาพยนตร์จาก Hollywood บางเรื่องก็สามารถส่งผลให้รักหรือเข้าใจเมืองไทยมากยิ่งขึ้นได้ (เช่นเรื่อง Around the World in 80 Days, The King and I, The Bridge on the River Kwai, Good Morning Vietnam, Bridget Jones Diary, etc.) ดังนั้น การเร่งรัดพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องทำคู่ขนานพร้อมๆกันไป ไม่จำเป็นต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วหยุดอย่างใดอย่างหนึ่ง

 

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ในปี 2015 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม   JR  LANGUAGE  CAMP ” เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาที่ 2  และเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาต่างๆ  โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษที่ประชาคมอาเซียนใช้เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร และภาษาอาเซียนอื่นอีกหนึ่งภาษาเป็นอย่างน้อย  เป็นการรองรับหลักสูตร  WORLD - CLASS   STANDARD  SCHOOL  ซึ่งช่วยกระตุ้นเตือนให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเตรียมฝึกฝนตนเองในการก้าวสู่สังคมโลกในกลุ่มประเทศใกล้เคียงก่อน

 

 

ภาพกิจกรรมที่นำมาบันทึกไว้ น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนรุ่นต่อๆไป ได้สืบทอดแนวคิดในการรวมพลังสร้างสรรค์  เพื่อให้เกิดกิจกรรมพื้นฐานเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในทุกด้านในประชาคมอาเซียน  คุณครูจากประเทศต่างๆ ทั้งจีน  ญี่ปุ่น  ฟิลิปปินส์   ก็ช่วยเป็นแรงกำลังสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนรักที่จะเรียนรู้และภาคภูมิใจในภาษาที่ตนเรียนอยู่ ... เป็นความหวังที่ จะทำให้โรงเรียนจ่านกร้องก้าวหน้า  พัฒนาสู่อาเซียนและสากลต่อไป 

 

 กิจกรรมจากการรวมพลังของคุณครูชาวต่างประเทศ

 

ทำให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับเจ้าของภาษา  และตั้งใจเรียนรู้ในทุกกิจกรรม