ความเป็นมาของการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา

การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา มีการใช้ชื่อเรียกรายงานประจำปี แตกต่างกันไป เช่น รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี รายงานประจำปี รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาสาระ องค์ประกอบของรายงานและจุดมุ่งหมายไม่แตกต่างกัน คือ เป็นการสะท้อนภาพความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ภายใต้บริบท อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การเรียกชื่อรายงานเป็นแนวทางเดียวกันตามภารกิจหลักของสถานศึกษาในกฎกระทรวงฯ ข้อ ๖ ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน และ ข้อ ๑๔ (๗) ที่ระบุให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จึงใช้ชื่อเรียกรายงานดังกล่าวว่า “รายงานประจำปีของสถานศึกษา”

การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา หมายถึง การจัดทำรายงานการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและนำเสนอรายงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง

สาระสำคัญในการเขียนรายงานแบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังนี้

             ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

             ตอนที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

             ตอนที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

             ตอนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช้

อ้างอิง.... คู่มือประกันคุณภาพภายใน เล่ม 7

ในการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  ต้องมาจากข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำรายงานประจำปีของครู นำมาหลอมรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวของสถานศึกษา  ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำรายงานประจำปีของครู โดยยึดรูปแบบและขั้นตอนในการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา

รายงานประจำปีของครู  ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ส่วนหน้า          บทที่ ๑           บทที่ ๒         บทที่ ๓           บทที่ ๔

 แบบฟอร์มการเขียนรายงานประจำปีของครู


                                    


รายงานประจำปีของครู  ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ส่วนหน้า        บทที่ ๑    บทที่ ๒   บทที่ ๓    บทที่ ๔

 แบบฟอร์มการเขียนรายงานประจำปีของครู