ข่าวดีเกี่ยวกับแทปเล๊ต

การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

         นับเป็นข่าวดีเกี่ยวกับการมีคุณครูแทปเล็ตมาเพิ่มในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชน เพื่อให้ทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์

         อ่านบทความและข้อสนทนาของนักการศึกษาแล้ว ส่วนใหญ่กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่จะมีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยเข้ามาในชั้นเรียน และเข้ามาสู่ระบบการจัดการศึกษาของประเทศ ซึ่งหลายประเทศใช้แล้วได้ผล เช่นเกาหลีใต้เป็นต้น  นับเป็นความตั้งใจของรัฐบาลและรมต.ศธ. ในการดำเนินนโยบายให้เกิดรูปธรรมในทันทีทันใด และประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้เรียนได้ประโยชน์

          และผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีมติเกี่ยวกับเรื่องนี้ สำคัญยิ่ง

           ►การดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 

           ครม.พิจารณาการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบาย ๑ คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ ๑ นักเรียน โดย รมว.ศธ.ประธานกรรมการฯ เสนอ แล้วมีมติดังนี้ 

๑. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) แบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ที่เสนอโดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ ครม.ได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยให้เป็นไปตามรูปแบบที่เป็นผลจากการเจรจากับฝ่ายจีนตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) รายงานต่อคณะกรรมการบริหารนโยบาย ๑ คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ ๑ นักเรียน 

๒. กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อมิให้เกิดความล่าช้า เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ เห็นชอบตามกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการของ กต. และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการไว้ 

๓. เห็นชอบให้ ทก. จัดทำความตกลงจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) กับบริษัทผู้ขายของจีนที่ได้รับคัดเลือก ตามกระบวนการและขั้นตอนที่ได้ดำเนินการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนตามบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย ลงนามเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบของทางการไทยและจีน และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลงนามความตกลงจัดซื้อฯ ที่สำนักงานอัยการสูงสุด (อส.) ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว กับบริษัทจีนที่ได้รับคัดเลือก

               ขอชื่นชมกับความมีวิสัยทัศน์ของรัฐบาลและ รมต.ศธ.ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

คำสำคัญ (Tags)#แทบเล๊ต

หมายเลขบันทึก: 483435, เขียน: 27 Mar 2012 @ 17:32 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 19:07 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ดอกไม้: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)