ยุทธศาสตร์ทันตสาธารณสุขระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 18

 

ปีนี้ ศูนย์อนามัยที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ โดย คุณหมอก้อง และทีมงาน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ทันตสาธารณสุขระดับเขต เป็นปีที่สอง และปีนี้ได้กำหนดยุทธศาสตร์เครือข่ายอ่อนหวานขึ้น ด้วยการสนับสนุน จาก สปสช. จึงจัดประชุมประสานแผนงานทันตสาธารณสุข สู่เครือข่ายอ่อนหวาน เขตตรวจราชการที่ 18 เพื่อให้บุคลากรในเขตตรวจราชการ ทั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และจังหวัด ได้มีการ ลปรร. เพื่อให้มีแนวทางในการจัดทำแผนงานด้านทันตสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ

งานนี้ มี คุณหมอจันทนา เจ้าแม่ project อ่อนหวาน ของกลุ่มเด็กวัยก่อนเรียน คุณหมอปิยะดา เจ้าแม่ project เด็กวัยเรียน และดิฉัน แทนกลุ่มผู้สูงอายุ ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมกัน ที่ ผึ้งหวานรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ค่ะ

แผนยุทธศาสตร์ทันตสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 8 เขาใช้ชื่อว่า SOAP หรือ Standard Oral Health Access Participation

วิสัยทัศน์ : องค์กรในเครือข่ายมีมาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงบริการ ประสานภาคีมีส่วนร่วม มุ่งสู่ทันตสุขภาพดี

พันธกิจ :

 • ทำงานเชิงรุกด้านส่งเสริม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพช่องปาก
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการทันตสาธารณสุขระดับจังหวัด / เขต
 • สนับสนุนองค์กรเครือข่ายให้มีมาตรฐานด้านบริการ และวิชาการ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทันตสาธารณสุข

เป้าประสงค์ :

 • หน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริการสุขภาพช่องปาก
 • ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทันตสาธารณสุข
 • ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทันตสุขภาพ
 • ประชาชนมีภาวะทันตสุขภาพที่ดี

แผนยุทธศาสตร์ทันตสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 18 ประกอบด้วย

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข มีเรื่องของการพัฒนาบุคลากร และการบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานทันตสาธารณสุข มีเรื่องของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม และการพัฒนาระบบบริการทันตกรรม
 3. ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีเรื่องของการส่งเสริมและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย การขับเคลื่อนนโยบายอ่อนหวาน และการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชน

ถ้าจะดูในเรื่องของ แผนยุทธศาสตร์ทันตสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 8 ในเรื่องของงานทันตสาธารณสุข ในกลุ่มผู้สูงอายุนั้น จะไปอยู่ในส่วนของการส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการทำงานที่มีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเขตได้กำหนดตัวชี้วัดร่วมกันไว้ว่า "ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ 46 แห่ง"

มีแนวทางการดำเนินงานที่ระบุ เกณฑ์ประเมินคุณภาพชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และการประเมินคุณภาพกิจกรรมทันตสาธารณสุข ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)

และมีประเด็น ที่น่าจะนำไปทำให้เกิดการขยายกิจกรรมการดำเนินงานให้ๆได้ครอบคลุมกว้างขึ้น นั่นก็คือ

... เรื่องของ สุขภาพช่องปากวัยทำงาน ที่มามีผลกระทบต่อวัยสูงอายุ

เนื่องมาจากว่า การทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งก็คือ อายุ 60 ปีขึ้นไป มีการให้บริการตรวจความเสี่ยงเรื่องสุขภาพช่องปาก ให้บริการส่งเสริมป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพช่องปากด้วยการใส่ฟันเทียม ซึ่งทำได้ตามเป้าหมายทุกปีที่ผ่านมา แต่การเกิดโรคก็ยังพบว่ามีจำนวนมาก ซึ่งพบว่า มาจากกลุ่มวัยทำงานที่เข้าสู่วัยสูงอายุ ที่ยังคงพบโรคในช่องปาก ที่ยังได้รับการส่งเสริมป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ยังไม่ครอบคลุม

ประเด็นให้ข้อคิด ก็คือ

 • วัยทำงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระบบประกันสังคม เน้นการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
 • การไม่รับรู้โรค รวมทั้งการข้าถึงการรักษา
 • การไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ในการส่งเสริมสุขภาพ รักษา และฟื้นฟูสภาพ

จึงควรมี แนวทางการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในกลุ่มวัยทำงานให้เพิ่มขึ้น อาทิเช่น

 • การให้ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มคนวัยทำงาน ด้วยสื่อระดับท้องถิ่น
 • ส่งเสริมให้รู้ตนเองในเรื่องการเป็นโรคระยะเริ่มต้น และเข้ามารับการรักษา
 • การออกมาตรการจากส่วนกลาง เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (4)

สวัสดีคุณหมอนน..พัทลุงเจ้าหน้าที่ลุกจากเก้า รุกสู่ชุมชนแล้ว

ทพญ. ศิริวรรณ เทพชุม รพ.ป่าพะยอม มอบชุดแปรงสีฟันให้ชมรมผู้สูงอายุ ในการลงพื้นที่ "ชวนคุย ร่วมคิด ค้นทุน" ของผู้สูงอายุในเรื่องสุขภาพช่องปากพัทลุง(21 มีค.55) ที่รพ.ป่าพยอม

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ สำหรับความช่วยเหลือทุกอย่างด้วยความเอื้อเอ็นดู ขอบพระคุณครับ

 • ว่าซะ น่ารักเชียวเน๊อะ
 • Ico48
 • ทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน ก็เห็นความสำเร็จแล้วละค่ะ
 • ขอบคุณนะคะ

หมายเลขบันทึก

482847

เขียน

22 Mar 2012 @ 14:12
()

แก้ไข

20 Jun 2012 @ 03:15
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 4, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก