" ถ้าเสร็จแล้วช่วยเอาของฉันขึ้นเว๊ปด้วยนะ วิว... "  "อืมม์ ! ..."  เด็กหญิงวนิดา จงงามวิไล หรือน้องวิวทำเสียงรับคำขอร้องของเพื่อนที่นั่งรออยู่ข้างๆ  ขณะที่มือกดแป้นพิมพ์อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อนำเรียงความของตนขึ้นเว๊ปไซต์ของครูดาหลา ซึ่งเป็นนามแฝงของครูประจำวิชาภาษาไทย ที่ตนเคยส่งงานอยู่เป็นประจำ

               เมื่อต้นปีการศึกษา 2554 เทศบาลจัดกิจกรรมประกวดเรียงความเนื่องในวันเข้าพรรษา โรงเรียนจึงประกาศเชิญชวนให้นักเรียนส่งเรียงความเข้าประกวด  ผู้เขียนสอนวิชาภาษาไทยชั้นป. 4 - ป.6 ก็ได้แจ้งข่าวนี้ให้นักเรียน พร้อมทั้งนำตัวอย่างการเขียนเรียงความมาให้นักเรียนฝึกเขียน จนทำให้นักเรียนได้ส่งเรียงความเข้าประกวดและได้รับรางวัลเป็นกำลังใจในการทำงาน  นักเรียนที่เหลือให้เขียนเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนประกอบภาพวาด  นักเรียนส่วนมากเขียนได้ดี  ต่อมาจึงให้เขียนเป็นเรื่องโดยบอกว่าต้องมี 3 ย่อหน้า คือ คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป  และแนะนำให้ดูตัวอย่างเรียงความของเพื่อนที่ชนะการประกวด ที่ติดไว้บนป้ายแสดงผลงานหน้าห้องเรียน  ผู้เขียนสังเกตเห็นเด็กหญิงปอยนั่งก้มหน้าร้องไห้ จึงเข้าไปนั่งใกล้และชวนคุย พร้อมทั้งให้ตอบคำถามของครู แล้วเชียนคำตอบลงในสมุด ทำให้ได้เรียงความ 1 เรื่อง ก่อนจะกลับบ้านได้สอนให้นักเรียนชายคนหนึ่งฝึกคิดและเขียนเรียงความได้ 1 คน นักเรียนที่เขียนเรียงความด้วยตนเองและนำส่งครู 2 คน  รวมเป็น 4 คน จากนักเรียน 19 คน....จะทำอย่างไรดีกับการสอนเรียงความระดับประถมที่ไม่ง่ายเลย   ทำให้ต้องย้อนกลับไปดูผลการสอบONET ปีที่ผ่านมา ผู้เขียนมารับช่วงสอนภาษาไทยป. 6 ในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งมีนักเรียนในชั้น 37 คน  ผลการสอบ...ไม่อยากนึกถึง  ถ้าปีนี้มีการสอบเรียงความอีก เด็กๆจะทำอย่างไร   

             จากการวิเคราะห์วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ทำให้แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเก่ง 4 คน  กลุ่มปานกลาง  11 คน กลุ่มอ่อน 4 คน  จากการวิเคราะห์หลักสูตร สร้างหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และได้จัดทำแบบฝึกการเขียนเรียงความ จำนวน 5 เล่มมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง พัฒนางานเขียน แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เรียงความ เรียงความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 19 คน ใช้เวลาฝึก 5 ชั่งโมง โดยใช้แบบฝึกวางไว้บนโต๊ะสำหรับนักเรียนทุกคน

                นักเรียนกลุ่มเก่ง 4 คน ครูมอบหมายให้เขียนเรียงความโดยตั้งชื่อเรื่องตามความสนใจ นักเรียนเขียนเรียงความในเรื่องที่ตนถนัด ถ้าสงสัยขั้นตอนการเขียนเรียงความขั้นตอนไหน ก็จะลุกมาหยิบแบบฝึกไปศึกษาด้วยตนเอง แล้วจึงลงมือเขียนจนเสร็จ นำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยใช้เครื่องขยายเสียงช่วยในการอ่านเรียงความ และนำผลงานส่งครูทางเว็บไซต์ GotoKnow.org/krudala และติดที่ป้ายแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน

              นักเรียนกลุ่มปานกลาง 11 คน ศึกษาแบบฝึกเล่มละ 1 ชั่วโมง เริ่มจากแบบฝึกการเขียนโครงเรื่อง แบบฝึกการเขียนคำนำ แบบฝึกการเขียนเนื้อเรื่อง แบบฝึกการเขียนสรุป และชั่วโมงสุดท้ายจึงนำมาเรียบเรียงเป็นเรียงความ 1 เรื่อง นักเรียนบางคนก็สามารถเขียนเรียงความได้ในชั่วโมงที่ 3 และชั่วโมงที่ 4 จึงได้นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ส่งงานทางเว๊บไซต์และติดที่ป้ายแดงผลงานหน้าชั้นเรียน

             กลุ่มอ่อน 4 คน ครูให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในการเลือกเรื่องที่จะเขียน ทุกคนชอบเขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง นอกจากจะดูองค์ประกอบของเรียงความแล้ว ยังให้คำแนะนำเรื่องคำยากที่เด็กถาม พร้อมทั้งตั้งคำถามกระตุ้นความคิดให้เขียนเรื่องตามความจริงที่เด็กต้องการสื่อสารให้ผู้อื่นทราบ ส่วนการนำเสนอนั้นนักเรียนกลุ่มอ่อนทั้ง 4 คนก็มีความภาคภูมิใจในการนำเสนอเรื่องราวของตนที่เขียนเป็นเรียงความให้เพื่อนๆและครูได้รับฟังโดยการอ่านหน้าชั้นเรียน และขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนำผลงานส่งทางเว๊บไซต์ของครู

                  ผู้เขียนรู้สึกภูมิใจมากที่สามารถฝึกนักเรียนที่ไม่มีทักษะในการเขียนเรียงความเลย ให้เขียนเรื่องเป็นเรียงความได้ด้วยตนเอง และยังสามารถนำผลงานส่งครูทางเว๊บไซต์ เป็นการเผยแพร่ความรู้ในการเขียนเรียงความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้อีกด้วย

              ติดตามผลงานการเขียนของนักเรียนได้จาก     http://www.gotoknow.org/blogs/posts/451876