บทเรียนคอมพิวเตอร์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

    บทความนี้เป็นบทความที่ได้จากการศึกษางานวิจัย เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ของ นางสาวเยาวลักษณ์ พรมศรี เพื่อศึกษาและนำไปใช้เป็นตัวอย่างในการจัดทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และการแก้ไขปัญหาของนักเรียนต่อไป

    จากการศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ของ นางสาวเยาวลักษณ์ พรมศรี ซึ่งเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นและเพื่อหาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างบทเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน แบบสอบถามสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิควิธีการ โดยบทเรียนนี้มีประสิทธิภาพดี สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนได้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานร่วมกัน โดยในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพากัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

    ผลจากการศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ของ นางสาวเยาวลักษณ์ พรมศรี เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจอีกงานวิจัยหนึ่ง ซึ่งเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สามารถศึกษาเรียนรู้ได้จากพื้นที่ไหนก็ได้ทั่วทุกมุมโลกที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต บทเรียนคอมพิวเตอร์นี้หากมีการตรวจสอบและเก็บข้อมูลนักเรียนโดยเป็นลักษณะของระบบ LMS น่าจะเป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับรายวิชาอื่นๆได้ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Choocheep

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#อินเทอร์เน็ต#บทเรียนคอมพิวเตอร์

หมายเลขบันทึก: 482237, เขียน: 17 Mar 2012 @ 11:13 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 00:50 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)