การอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (-^__^-)

             เนื่องด้วยนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านคำศัพท์ได้ถูกต้อง หากแต่
ยึดหลักจากการจำจากที่ครูผู้สอนได้ออกเสียงให้ฟังเท่านั้น จึงทำให้เกิดปัญหาในการออกเสียงคำศัพท์อื่น ๆ ตามมาขาดความเชื่อมั่นในการอ่านหรือพูดภาษาอังกฤษ และความถาวรในการจำคำศัพท์ เพราะเนื่องจากนักเรียนไม่รู้หลักในการถ่ายเสียงหรือเทียบเสียงระหว่างพยัญชนะหรือสระไทยกับพยัญชนะ หรือสระภาษาอังกฤษ เป็นเหตุให้ผู้วิจัยได้หยิบยกปัญหานี้มาทำการวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้ส่วนนักเรียนที่คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษแล้วนั้น มักต้องการเขียนชื่อของตนหรือผู้ใกล้ชิดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ถ้าผู้สอนให้คำปรึกษา อธิบายหลัก ยกตัวอย่างประกอบ และแนะนำให้เลือกสะกดด้วยตนเองจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรักในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น :)