ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนดำเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอน