สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 6 มี.ค.55  คุณประยงค์ ครูอาสาฯ กศน.อ.บางละมุง  ถามผมในเว็บบล็อก Gotoknow ว่า  N-NET ประกาศผลสอบ 10 เมษายน 55 สถานศึกษาจะออกใบ รบ.ให้นักศึกษาหลังจาก 10 เม.ย.55 เพราะต้องนำผลการสอบไปลงคะแนนใน รบ.ด้วย  จะมีผลกับนักศึกษาไหม เช่น ต้องไปสมัครเรียนต่อช่วงเดือนมีนาคม 2555   ( สัปดาห์ก่อน อ.วันดี อ.เสนา ก็ถามผมทางโทรศัพท์ด้วยคำถามเดียวกันนี้ )
             ผมตอบว่า   ผลการสอบ N-NET ที่บันทึกลงโปรแกรม ITw นั้น ไม่ได้ปรากฏในใบ รบ.  ( เพียงบันทึกว่า เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติในภาคเรียนใด ก็ออกใบ รบ.ได้ )    ถ้านักศึกษาผ่านเงื่อนไขการจบหลักสูตรทั้ง 4 ข้อ ก็สามารถอนุมัติการจบหลักสูตรและออกใบ รบ.ได้  โดยเกณฑ์ในข้อ 4. “เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ”  ให้ถือวันเข้าสอบเป็นสำคัญ ไม่ใช่วันประกาศผลสอบ  จึงไม่ต้องคอยผลสอบ N-NET   ( ในกรณีที่ไม่ได้เข้าสอบ N-NET ตามปกติ แต่เข้าสอบแบบ e-Exam  ให้ถือวันเข้าสอบ e-Exam เป็นสำคัญ โดยจะอนุมัติให้จบหลักสูตรและออกใบ รบ. ก่อนวันเข้าสอบ e-Exam ไม่ได้ )

 

         2. กลุ่มแผนงาน กศน. ได้แก้ไข/ปรับปรุงโปรแกรม EIS 55 เมื่อ 9 มี.ค.55  ใครดาวน์โหลดไปก่อนหน้านี้ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมที่แก้ไข/ปรับปรุงใหม่ ได้ที่  http://203.172.142.6/plan/doc/EIS55_modify.zip

 

         3. วันที่ 12 มี.ค.55  อ.สุพจน์ กรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัดของ สนง.กศน.จ.สระบุรี  ถามผมในเว็บบล็อก GotoKnow.org เรื่องการประเมินภายใน มาตรฐานที่ 1  ดังนี้
             1)  แผนพัฒนาคุณภาพ 3- 5 ปี มีการวิเคราะห์ SWAT เพี่อกำหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์   และนำปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯไปใช้ในแผนปฏิบัติการประจำปีนั้น   ในการทำแผนปฏิบัติการประจำปีถัดไป ต้องวิเคราะห์ SWAT อีกมั๊ย หรือทำทุกปี เนื่องจากนโยบายจุดเน้นของสำนักฯแต่ละปีไม่เหมือนกัน
                  ตอบ   เราวิเคราะห์ SWOT ( จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดวิสัยทัศน์ ( และต่อเนื่องไปถึง พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ) สำหรับการทำแผนกลยุทธ์ เช่นแผนพัฒนาคุณภาพ 3-5 ปี
             ส่วนแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นรายละเอียดต่อเนื่องมาจากแผนพัฒนาคุณภาพ 3-5 ปี  โดยปกติไม่ต้องวิเคราะห์ SWOT ใหม่ทุกปี ถึงแม้นโยบายจุดเน้นของสำนักฯแต่ละปีจะไม่เหมือนกัน ( นโยบายจุดเน้นมักจะเปลี่ยนในส่วนรายละเอียด โดยบทบาทหน้าที่หลักยังคล้ายเดิม )
             อย่างไรก็ตาม ถ้าเห็นว่า SWOT ( จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ) เปลี่ยนไปมากในปีหลัง ๆ จนเห็นควรเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้ต่างไปจากวิสัยทัศน์เดิมในแผนพัฒนาคุณภาพ 3-5 ปี ก็สามารถวิเคราะห์ SWOT ใหม่ในการจัดทำแผนปฏิบัติการปีหลัง ๆ ได้

             2)  ตัวบ่งชี้ 1.3 เกณฑ์ข้อ 3  “การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างน้อย ร้อยละ 80”   ถามว่า หมายถึงต้องนำตัวบ่งชี้ ของเป้าหมายเชิงปริมาณ และเป้าหมายเชิงคุณภาพ แต่ละภารกิจ ที่ปรากฎในโครงการฯ ในแผนปฏิบัติการประจำปี (การศึกษาพื้นฐาน, การศึกษาต่อเนื่อง, การศึกษาอัธยาศัย,ฯลฯ แต่ละกิจกรรมเขียนแยกโครงการฯเป็นโครงการภาพรวมของ กศน.อำเภอ โดยนำเป้าหมาย และ งบประมาณ ของ กศน.ตำบล มารวมกัน ไม่รู้ถูกต้องไหม) แล้วประเมินว่าผ่านเกิน 80 %

                  ตอบ   ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การบรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 นั้น คำนวณจาก จำนวน “ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ” ทุกตัว ( ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ) ของทุกโครงการในแผนปฏิบัติการของ กศน.อำเภอ ( โครงการในแผนปฏิบัติการของ กศน.อำเภอ จะเป็นโครงการใหญ่ ๆ แต่ละโครงการจะรวมทุกตำบลไว้แล้ว )
             เช่น ในแผนปฏิบัติการของ กศน.อำเภอ มี 10 โครงการ บางโครงการมีตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 2 ตัว บางโครงการมี 3 ตัว บางโครงการมี 4 ตัว   รวม 10 โครงการ เป็น 30 ตัวบ่งชี้   ถ้าใน 30 ตัวนี้ มีที่บรรลุเป้าหมายอยู่ 15 ตัวบ่งชี้  ก็สรุปว่าบรรลุเป้าหมายร้อยละ 50

 

         4. ผมขอนำลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม ITw รุ่นล่าสุด ทั้ง 3 หลักสูตร ของคุณสุขุม  ศรีวิไลฤทธิ์  มาลงไว้ในบันทึกนี้

             4.1  โปรแกรม ITw หลักสูตรใหม่ 2551
                     4.1.1  โปรแกรม ITw หลักสูตรนำร่อง 10 จังหวัด 2 เขต  รุ่น 16 ธ.ค.54  เพิ่มตัวเลือก การเรียงลำดับ ในหน้าจอส่งออกข้อมูลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (เมนู 1-5-3) เพื่อแยกนักศึกษาตามกลุ่มและนำไปใช้ในการจัดห้องสอบ สนามสอบได้  ( ถ้าเลือกเรียงลำดับตามรหัสกลุ่ม ไฟล์ที่ได้จะเพิ่มรหัสกลุ่มในคอลัมน์ที่ 1 เพิ่มขึ้นมา )
                                http://dl.dropbox.com/u/15540884/itw50_16122011_setup.zip  หรือ
                                http://www.4shared.com/zip/X0UXeN9E/itw50_16122011_setup.html

                     4.1.2  โปรแกรม ITw 2.0 หลักสูตรใหม่ 2551 ทั่วประเทศ  รุ่น 7 ต.ค.56  ปรับแก้ไขเรื่อง 
                    
1. เพิ่มรหัสกลุ่มเป้าหมายใหม่ อีก 4 กลุ่ม  รวมเป็น 27 กลุ่ม  คือ
                             -
24 เด็กต่างด้าว (อายุ 6-15 ปี)
                             -
25 เด็กชาวเล
                             -
26 เด็กเร่ร่อน
                             -
27 ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราว
                             สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่
24-26 ( เด็กต่างด้าว เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน )  จะมีการเช็คเงื่อนไขการจบต่างจากปกติคือ ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้นมีเทียบโอน)   และอายุต้องไม่น้อยกว่า 12 ปีในวันที่จบ
                         2. แก้ไขรายงานสรุปผลการลงทะเบียนตามกลุ่ม/ตำบล ให้แสดงผลแต่ละกลุ่ม/ตำบล ด้วยจำนวนวิชาที่ไม่เหมือนกัน   และเพิ่มปุ่มบันทึกรายงานเป็น
Excel

                                1)  ตัวโปรแกรม
                                     https://dl.dropboxusercontent.com/u/15540884/itw51_07102013_setup.zip  หรือ