โปรแกรม IT รุ่นล่าสุด, จ้างเหมา พนง.หสม. 9,140 บาท, ออกใบ รบ.ก่อนผลสอบ N-NET, แก้ไข EIS 55, ประเมินภายใน มาตรฐานที่ 1, สอบ ขรก.จังหวัด-บรรณารักษ์ และรอง-ผอ.สถานศึกษา

สามารถจ้างเหมาพนักงานห้องสมุด เดือนละ 9,140 บาทได้เลย, การออกใบ รบ. ไม่ต้องคอยผลสอบ N-NET, มีการแก้ไข/ปรับปรุงโปรแกรม EIS 55, การวิเคราะห์ SWOT และวิธีคำนวณการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่ 1.3, ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม ITw รุ่นล่าสุดทั้ง 3 หลักสูตร, รับสมัครสอบ ขรก. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา นักจัดการทั่วไป และบรรณารักษ์ และรอง-ผอ.สถานศึกษา

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 6 มี.ค.55  คุณประยงค์ ครูอาสาฯ กศน.อ.บางละมุง  ถามผมในเว็บบล็อก Gotoknow ว่า  N-NET ประกาศผลสอบ 10 เมษายน 55 สถานศึกษาจะออกใบ รบ.ให้นักศึกษาหลังจาก 10 เม.ย.55 เพราะต้องนำผลการสอบไปลงคะแนนใน รบ.ด้วย  จะมีผลกับนักศึกษาไหม เช่น ต้องไปสมัครเรียนต่อช่วงเดือนมีนาคม 2555   ( สัปดาห์ก่อน อ.วันดี อ.เสนา ก็ถามผมทางโทรศัพท์ด้วยคำถามเดียวกันนี้ )
             ผมตอบว่า   ผลการสอบ N-NET ที่บันทึกลงโปรแกรม ITw นั้น ไม่ได้ปรากฏในใบ รบ.  ( เพียงบันทึกว่า เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติในภาคเรียนใด ก็ออกใบ รบ.ได้ )    ถ้านักศึกษาผ่านเงื่อนไขการจบหลักสูตรทั้ง 4 ข้อ ก็สามารถอนุมัติการจบหลักสูตรและออกใบ รบ.ได้  โดยเกณฑ์ในข้อ 4. “เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ”  ให้ถือวันเข้าสอบเป็นสำคัญ ไม่ใช่วันประกาศผลสอบ  จึงไม่ต้องคอยผลสอบ N-NET   ( ในกรณีที่ไม่ได้เข้าสอบ N-NET ตามปกติ แต่เข้าสอบแบบ e-Exam  ให้ถือวันเข้าสอบ e-Exam เป็นสำคัญ โดยจะอนุมัติให้จบหลักสูตรและออกใบ รบ. ก่อนวันเข้าสอบ e-Exam ไม่ได้ )

 

         2. กลุ่มแผนงาน กศน. ได้แก้ไข/ปรับปรุงโปรแกรม EIS 55 เมื่อ 9 มี.ค.55  ใครดาวน์โหลดไปก่อนหน้านี้ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมที่แก้ไข/ปรับปรุงใหม่ ได้ที่  http://203.172.142.6/plan/doc/EIS55_modify.zip

 

         3. วันที่ 12 มี.ค.55  อ.สุพจน์ กรรมการประเมินภายในโดยต้นสังกัดของ สนง.กศน.จ.สระบุรี  ถามผมในเว็บบล็อก GotoKnow.org เรื่องการประเมินภายใน มาตรฐานที่ 1  ดังนี้
             1)  แผนพัฒนาคุณภาพ 3- 5 ปี มีการวิเคราะห์ SWAT เพี่อกำหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์   และนำปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯไปใช้ในแผนปฏิบัติการประจำปีนั้น   ในการทำแผนปฏิบัติการประจำปีถัดไป ต้องวิเคราะห์ SWAT อีกมั๊ย หรือทำทุกปี เนื่องจากนโยบายจุดเน้นของสำนักฯแต่ละปีไม่เหมือนกัน
                  ตอบ   เราวิเคราะห์ SWOT ( จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดวิสัยทัศน์ ( และต่อเนื่องไปถึง พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ) สำหรับการทำแผนกลยุทธ์ เช่นแผนพัฒนาคุณภาพ 3-5 ปี
             ส่วนแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นรายละเอียดต่อเนื่องมาจากแผนพัฒนาคุณภาพ 3-5 ปี  โดยปกติไม่ต้องวิเคราะห์ SWOT ใหม่ทุกปี ถึงแม้นโยบายจุดเน้นของสำนักฯแต่ละปีจะไม่เหมือนกัน ( นโยบายจุดเน้นมักจะเปลี่ยนในส่วนรายละเอียด โดยบทบาทหน้าที่หลักยังคล้ายเดิม )
             อย่างไรก็ตาม ถ้าเห็นว่า SWOT ( จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ) เปลี่ยนไปมากในปีหลัง ๆ จนเห็นควรเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้ต่างไปจากวิสัยทัศน์เดิมในแผนพัฒนาคุณภาพ 3-5 ปี ก็สามารถวิเคราะห์ SWOT ใหม่ในการจัดทำแผนปฏิบัติการปีหลัง ๆ ได้

             2)  ตัวบ่งชี้ 1.3 เกณฑ์ข้อ 3  “การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างน้อย ร้อยละ 80”   ถามว่า หมายถึงต้องนำตัวบ่งชี้ ของเป้าหมายเชิงปริมาณ และเป้าหมายเชิงคุณภาพ แต่ละภารกิจ ที่ปรากฎในโครงการฯ ในแผนปฏิบัติการประจำปี (การศึกษาพื้นฐาน, การศึกษาต่อเนื่อง, การศึกษาอัธยาศัย,ฯลฯ แต่ละกิจกรรมเขียนแยกโครงการฯเป็นโครงการภาพรวมของ กศน.อำเภอ โดยนำเป้าหมาย และ งบประมาณ ของ กศน.ตำบล มารวมกัน ไม่รู้ถูกต้องไหม) แล้วประเมินว่าผ่านเกิน 80 %

                  ตอบ   ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การบรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 นั้น คำนวณจาก จำนวน “ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ” ทุกตัว ( ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ) ของทุกโครงการในแผนปฏิบัติการของ กศน.อำเภอ ( โครงการในแผนปฏิบัติการของ กศน.อำเภอ จะเป็นโครงการใหญ่ ๆ แต่ละโครงการจะรวมทุกตำบลไว้แล้ว )
             เช่น ในแผนปฏิบัติการของ กศน.อำเภอ มี 10 โครงการ บางโครงการมีตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 2 ตัว บางโครงการมี 3 ตัว บางโครงการมี 4 ตัว   รวม 10 โครงการ เป็น 30 ตัวบ่งชี้   ถ้าใน 30 ตัวนี้ มีที่บรรลุเป้าหมายอยู่ 15 ตัวบ่งชี้  ก็สรุปว่าบรรลุเป้าหมายร้อยละ 50

 

         4. ผมขอนำลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม ITw รุ่นล่าสุด ทั้ง 3 หลักสูตร ของคุณสุขุม  ศรีวิไลฤทธิ์  มาลงไว้ในบันทึกนี้

             4.1  โปรแกรม ITw หลักสูตรใหม่ 2551
                     4.1.1  โปรแกรม ITw หลักสูตรนำร่อง 10 จังหวัด 2 เขต  รุ่น 16 ธ.ค.54  เพิ่มตัวเลือก การเรียงลำดับ ในหน้าจอส่งออกข้อมูลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (เมนู 1-5-3) เพื่อแยกนักศึกษาตามกลุ่มและนำไปใช้ในการจัดห้องสอบ สนามสอบได้  ( ถ้าเลือกเรียงลำดับตามรหัสกลุ่ม ไฟล์ที่ได้จะเพิ่มรหัสกลุ่มในคอลัมน์ที่ 1 เพิ่มขึ้นมา )
                                http://dl.dropbox.com/u/15540884/itw50_16122011_setup.zip  หรือ
                                http://www.4shared.com/zip/X0UXeN9E/itw50_16122011_setup.html

                     4.1.2  โปรแกรม ITw 2.0 หลักสูตรใหม่ 2551 ทั่วประเทศ  รุ่น 7 ต.ค.56  ปรับแก้ไขเรื่อง 
                    
1. เพิ่มรหัสกลุ่มเป้าหมายใหม่ อีก 4 กลุ่ม  รวมเป็น 27 กลุ่ม  คือ
                             -
24 เด็กต่างด้าว (อายุ 6-15 ปี)
                             -
25 เด็กชาวเล
                             -
26 เด็กเร่ร่อน
                             -
27 ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราว
                             สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่
24-26 ( เด็กต่างด้าว เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน )  จะมีการเช็คเงื่อนไขการจบต่างจากปกติคือ ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้นมีเทียบโอน)   และอายุต้องไม่น้อยกว่า 12 ปีในวันที่จบ
                         2. แก้ไขรายงานสรุปผลการลงทะเบียนตามกลุ่ม/ตำบล ให้แสดงผลแต่ละกลุ่ม/ตำบล ด้วยจำนวนวิชาที่ไม่เหมือนกัน   และเพิ่มปุ่มบันทึกรายงานเป็น
Excel

                                1)  ตัวโปรแกรม
                                     https://dl.dropboxusercontent.com/u/15540884/itw51_07102013_setup.zip  หรือ
                                    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่

คำสำคัญ (Tags)#สอบ#ประเมินภายใน#eis#n-net#โปรแกรม itw#ใบ รบ.

หมายเลขบันทึก: 481848, เขียน: 13 Mar 2012 @ 10:57 (), แก้ไข: 07 Oct 2013 @ 19:05 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 5, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก


ความเห็น (12)

บรร
IP: xxx.93.201.247
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณมากๆค่ะที่ท่าน อ.เอกชัยได้ให้ความรู้ที่ดีแก่บุคลกร กศน.ขอขอบมากๆค่ะ

ข้อมูลการลงทะเบียนเป็นสมาชิกกลุ่มสตรี (กศน.อำเภอบางซ้ายค่ะ) ๒๑ ก.พ. - ๑๓ มี.ค.๕๕ ค่ะ

สุวิมล แสงม่วง
IP: xxx.93.182.19
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อาจารย์มากคะ

ขอบคุณสำหรับคำตอบอีกครั้งนะคะ กศน.อำเภอเสนาได้ส่งนักศึกษาที่พลาดจากการสอบ N-NET เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ไปเข้าสอบ e-Exam ที่ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี 2 คนค่ะ

มาเยี่ยมชม บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้. และให้กำลังใจครับ

ขอบคุณท่าน ผอ. Ico48 ครับ

 

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ อ.เอกชัย มากนะค่ะที่มาให้กำลังใจ

ขอบคุณทุกท่าน ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ

หนึ่ง
IP: xxx.93.199.10
เขียนเมื่อ 

เรียนถามอาจารย์เอกชัยครับว่าเงินเดือน9140ได้แต่บรรณารักษตำแหน่งเดียวใช่ไหมครับหรือครูศรช,ครูปวช,ครูประจำกลุ่มได้ด้วยขอขอบคุณครับ

ตอบคุณหนึ่ง
         เนื่องจากกลุ่มแผนงาน กศน. เป็นผู้กำหนดจำนวนพนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการที่ให้จ้าง กลุ่มแผนงานจึงต้องกำหนดการจัดสรรค่าจ้างมาด้วย   แต่ ครู ศรช. นั้น จะจ้างกี่คน อำเภอ/จังหวัดจ้างกันเอง และการจัดสรรงบประมาณจะจัดสรรตามรายหัวนักศึกษา ไม่ได้จัดสรรตามรายหัวครู กลุ่มแผนงานฯจึงไม่ได้กำหนดต่าตอบแทน ครู ศรช. แต่ละจังหวัดต้องกำหนดเองครับ โดยพิจารณาจากจำนวนเงินอุดหนุนรายหัวนักศึกษาที่ได้รับ กับจำนวนครู ศรช.   ถ้าจังหวัดใดได้รับเงินอุดหนุนมาก แต่มีจำนวนครู ศรช.น้อย ก็สามารถจ่ายค่าตอบแทน 9,140 บาทได้ แต่ถ้าจังหวัดใดมีนักศึกษาน้อย ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวนักศึกษาน้อย แต่จ้างครู ศรช.ไว้มาก ก็คงต้องจ่ายค่าตอบแทนน้อยกว่า 9,140 บาท
         ในส่วนของครูประจำกลุ่ม ต้องจ่ายค่าตอบแทนตามรายหัวนักศึกษา เกณฑ์ตอนนี้ยังหัวละ 80 บาท/เดือน เท่าเดิมอยู่ครับ
         สำหรับครู ปวช. บางจังหวัดจะจ่ายตามรายหัวนักศึกษา ก็เหมือนครูประจำกลุ่มครับ ได้เท่าเดิม   แต่บางจังหวัดจ่ายในลักษณะเดียวกับครู ศรช. ก็ให้แต่ละจังหวัดพิจารณาว่าจะจ่ายเท่าไร เช่นเดียวกับครู ศรช.

 

บรรณารักษ์จ้างเหมาผู้อ่อนแอ
IP: xxx.173.192.211
เขียนเมื่อ 

เรียนถามอ.เอกชัย ว่าบรรณารักษ์จ้างเหมาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเกี่ยวกับเงินเดือนใช่หรือไม่ เนื่องจากว่าได้สอบถามการเงินจังหวัดได้ความว่า อยู่ที่การพิจารณาและการบริหารจัดการของ ผอ. ทั้งนี้เมื่อได้อ่านจากข้อมูลของ อ.เอกชัยแล้วมันค้านกันหรือเปล่า

(อ้างอิง) 6. วันที่ 13 มี.ค.55 ผมคุยกับกลุ่มแผนงานฯ และกลุ่มงานคลัง กศน. เรื่องค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานห้องสมุด

         - คุณอัญชลี กลุ่มแผนงาน บอกว่า ได้จัดสรรค่าจ้างเหมาพนักงานห้องสมุดเป็นเดือนละ 9,140 บาท ตั้งแต่ ก.พ.55 ( ตามที่ผมเคยแจ้งคุณอัญชลีว่าเงินเดือนปริญญาตรีขั้นต้นปรับเป็น 9,140 บาท แล้ว )  ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาํิการ ที่ ศธ 0210.02/2002, 2003 ลงวันที่ 1 มี.ค.55 เรื่องอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 ( ระบุการจัดสรรงบประมาณไว้ในเอกสาร "แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2555" หน้า 8 ข้อ 6.4 ค่าจ้างบรรณรักษ์เดือนละ 9,140 บาท และข้อ 6.5 ค่าจ้างนักการภารโรงห้องสมุดเดือนละ 5,680 บาท )
         - ส่วนกลุ่มงานคลัง บอกว่า ที่กลุ่มงานคลังโอนเงินเข้าระบบ GFMIS ให้จังหวัดครั้งล่าสุด "เท่าเดิม" ตามหนังสือที่ ศธ 0210.117/830 ลงวันที่ 1 มี.ค. 55 นั้น ได้แจ้งในหนังสือแล้วว่า เป็นการโอนเงินงบประมาณปี 2555 มาทดแทนเงินงบประมาณปี 2554 ที่เบิกจ่ายไปพลางก่อน "เมื่อกลุ่มแผนงานจัดสรรเงินแล้ว จะโอนเงินเพิ่มให้ครบถ้วน" ซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะโอนเงินเพิ่มให้เท่ากับการจัดสรรของกลุ่มแผนงาน

ผมไม่รู้ว่าคุณเคยถามผมและผมบอกอย่างไรบ้างหรือยัง คุณทำอย่างไรบ้างแล้ว เคยนำเอกสารต่าง ๆ ของจังหวัดอื่นไปให้เขาดูหรือยัง ถ้าเคยถามแล้วตอบแล้วต้องบอกด้วยว่าทำอย่างไรบ้างแล้วผลเป็นอย่างไร จะได้ต่อเนื่องไม่สับสน
         ลองถามการเงินว่า ผอ.ได้เห็นหนังสือจัดสรรเงินหรือไม่ เมื่อส่วนกลางจัดสรรเงินค่าจ้างให้ 9,140 บาทแล้ว จังหวัดนำเงินไปทำอะไรบ้าง มีเหตุผลที่เหมาะสมหรือไม่ในการนำเงินไปบริหารจัดการอย่างนั้น