แนะนำหนังสือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

เป็นตำราที่สมัยหนึ่งได้ใช้ประกองการเรียนในชั้นปริญญาตรี ที่ธรรมศาสตร์

    หนังสือดังกล่าวคือ  คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ซึ่งแต่งโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญโญ  พินัยนิติศาสตร์  จัดพิมพ์โดยโครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ฉบับพิมพ์ในปี พ.ศ 2533

 

เป็นตำราที่อาจารย์ภิญโญ ซึ่งเป็นทั้งผู้บรรยายวิชานี้และเป็นทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของผมได้เคยเขียนขึ้น  อันเป็นผลจากการค้นคว้าและศึกษากฎหมายในวิชานี้จากตำราและคดีตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นในต่างประเทศ  ทั้งในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์และซีวิวลอว์  รวมทั้งได้ศึกษาจากอนุสัญญาระหว่างประเทศ  จารีตประเพณีระหว่างประเทศ และประสบการณ์ตรงของท่านซึ่งเป็นผู้บรรยายวิชานี้ที่ธรรมศาสตร์  มาตั้งแต่ปี พ.ศ 2513   เพื่อนำมาใช้อธิบายประกอบกับเนื้อหาของพระราชบัญญัติการขัดกันของกฎหมาย พ.ศ 2481 ของไทย  ซึ่งมีที่มาหรือต้นแบบมาจากกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส

 

แนวทางการนำเสนอในหนังสือเล่มนี้ที่เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนั้น   ได้มีการนำเสนอในลักษณะที่เป็นขั้นเป็นตอน  โดยปูพื้นให้ผู้อ่านได้ทราบถึง    ความหมาย  ลักษณะ   ประเภท   บ่อเกิด   จุดเกาะเกี่ยว    คำศัพท์   ที่ใช้ในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล   เพื่อให้ผู้อ่านสามาระเข้าใจถึงขอบเขตของเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

หนังสือเล่มนี้ได้นำเข้าสู่เนื้อหาของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  โดยเริ่มจากภูมิลำเนาของบุคคลและของนิติบุคคล   โดยได้อธิบายถึงความหมาย   ประเภท   การเสียภูมิลำเนา   และได้มีการเปรียบเทียบความแตกต่างของภูมิลำเนาในกฎหมายของสหร้ฐอเมริกา  กับของ  อังกฤษ  ไว้ด้วย

จากนั้นหนังสือเล่มนี้  ได้นำเสนอเรื่องของสัญชาติ  ในประเด็นของการได้มาซึ่งสัญชาติ  การเสียสัญชาติ  และได้นำเสนอถึงประเด็นเรื่องการให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงหรือ classification  รวมทั้งในเรื่องของการย้อนส่ง(renvoi)  โดยมีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น

เมื่อได้มีการนำเสนอถึงหลักเกณฑ์ทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้ว  ตำราเล่มนี้ได้นำเสนอถึงหลักเฉพาะในกฎหมายขัดกัน    อันได้แก่  การแบ่งลักษณะเอกชนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  โดยถือว่าบุคคลเป็นผู้ที่มีความสามารถในการก่อตั้งสิทธิและหน้าที่  จึงได้มีการแยกออกเป็นการศึกษาลักษณะ

1 บุคคล  โดยได้ศึกษาในเรื่องครอบครัวที่เกี่ยวกับการหมั้น  การสมรส    ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา  การหย้า   บิดามารดากับบุตร  ส่วนในเรื่องมรดกนั้น  ได้ศึกษาถึงสิทธิ  การรับมรดก เป็นต้น 

2 ทรัพย์  ได้นำเสนอถึงเรื่องนิติกรรม  และนิติเหตุต่าง ๆ  รวมทั้งในเรื่องการจัดการงานนอกสั่ง  ลาภมิควรได้  และละเมิด

ส่วนในบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้   ได้ให้ความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  โดยเริ่มตั้งแต่สมัยโรมัน  ยุคกลาง  จนถึงแนวความคิดในปัจจุบัน  ซึ่งมีทั้งในประเทศกลุ่มคอมมอนลอว์  และประเทศในกลุ่มซีวิวลอว์

นอกจากนี้ตำราเล่มนี้ยังได้นำพระราชบัญญัติสัญญชาติและพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ  และประกาศกระทรวงมหาดไทยในเรื่อง การได้   การสละ  การถอน  และการเสียสัญชาติ  มารวบรวมไว้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาและในการอ้างอิงอีกด้วย

อย่างไรก็ดีตำราเล่มนี้  จัดทำขึ้นเพื่อให้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นปริญญาตรี จึงทำให้มีการจำกัดเนื้อหาอยู่เพียงเท่านี้   โดยยังไม่ได้เข้าไปวิเคราะห์ถึงปัญหาต่าง ๆ ในเชิงลึก เช่น เรื่องการรับรองและการบังคับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ  เป็นต้น

กอรปกับตำราเล่มนี้ได้มีการเขียนไว้นานแล้ว  ทำให้ไม่ได้มีการนำเสนอถึงประเด็นใหม่ ๆ  ที่เกิดขึ้น เช่น

1หลักในเรื่อง proper  law  of  tort  ที่นำมาใช้ในเรื่องความร้บผิดทางละเมิดที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ product  liability    หรือในเรื่องสัญญา   ที่มาตรา 13  ตามกฎหมายขัดกันของไทยยอมรับจุดเกาะเกี่ยวในลักษณะที่ตายตัว  แต่ในปัจจุบันในประเทศต่าง ๆ ได้ยกเลิกหลักดังกล่าวแล้ว  เพราะเป็นหลักที่ขาดความยืดหยุ่น 

2หลักในเรื่องการแยกส่วนของสัญญา  เป็นต้น

อย่างไรก็ดี  จุดเด่นของตำราเล่มนี้อยู่ที่การนำเสนอข้อมูลทางวิชาการในประเด็นต่าง ๆ  โดยการนำเสนอแนวคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งแนวคำพิพากษาของไทยที่เคยเกิดขึ้น รวมทั้งได้มีการแต่งหรือยกตัวอย่างประกอบในกรณีที่ไม่มีคำพิพากษาอ้างอิง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

กล่าวโดยสรุปแล้ว  ตำราเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าอ่านเล่มหนึ่งและเหมาะสำหร้บนักกฎหมายที่ต้องการทำความเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลในเชิงประวัติศาสตร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานเขียนของอมรินทร์

คำสำคัญ (Tags)#ตำรา#แนะนำหนังสือ#คดีบุคคลในเชิงประวัติศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 48072, เขียน: 04 Sep 2006 @ 00:50 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 20:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วค่ะ