กฎหมายภาษีอากร  (สำคัญที่สุด)
          เหตุผลเพราะว่า การทำธุรกิจนั้นการเสียภาษีให้ถูกต้อง ธุรกิจต้อง concern ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดเกี่ยวกับภาษีธุรกิจก็
เห็นจะเป็นค่าใช้จ่ายจากภาษีอากร ซึ่งมีข้อกำหนดและวิธีการที่มาก
พอสมควร ผมเห็นว่านักธุรกิจจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเรื่อง
ภาษีอากรให้มากที่สุดเพื่อการวางแผน และการจัดการภาษีให้ได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้องมากที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจและ
ประโยชน์ของรัฐ ซึ่งภาษีอากรนั้นได้กล่าวถึงเรื่องต่อไปนี้
          1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
          2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
          3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
          4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
          5. อากรแสตมป์