ในธรรมชาติของเด็ก จะมีวิญญาณนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว พวกเขาจะช่างซัก ช่างถาม อยากรู้อยากเห็น แลละอยากลงมือปฏิบัติ ดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ การค้นคว้า และร่วมกิจกรรม โดยมีผู้ให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด จะเป็นพลังกระตุ้นให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องที่ตนสนใจอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จากประสบการณ์ทำงานสั้น ๆ ที่ผ่านมา ( ปีกว่า ๆ )ดิฉันได้มีโอกาสทำงานกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกเรื่องหนึ่ง ของการทำงาน ซึ่งดิฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดศักยภาพที่แท้จริงกับเด็กด้วย ดังประโยคหนึ่งที่ดิฉันอ่านแล้วรู้สึกดีมาก ๆ ซึ่งกล่าวว่า " เด็กกลุ่มนี้เป็น My young Generation โปรดให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาสนใจอย่างแท้จริงเถิด ต่อไปพวกเขาจะต้องทำงานด้านวิทยาศาสตร์ และทำประโยชน์ให้กับประเทศของเรา "