ข่าวที่ฮือฮาในแวดวงมหาวิทยาลัยตอนนี้ คือเรื่อง  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย  50  อันดับแรก  มีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในมุมมองที่แตกต่างกัน  เช่น

ด้านบวก

  • เป็นความคิดริเริ่มที่จะก่อให้เกิดผลในการพัฒนามหาวิทยาลัย
  • เป็นการประเมินตนเองเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย
  • เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งและโดดเด่นขึ้น

ด้านลบ

  • สกอ. ทำงานเกินหน้าที่  ทำโดยพลการ 
  • ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน  ไม่น่าเชื่อถือ  ขาดการตรวจสอบ 
  • การกำหนดตัวชี้วัด  วิธีการคำนวณและการเปรียบเทียบยังไม่เหมาะสม
  • ผลที่ได้เป็นตราบาป  ทำให้สังคมไม่เชื่อถือในมหาวิทยาลัย

เชิญร่วม ลปรร.เพื่อการพัฒนาต่อไปครับ