ในการเรียนการสอนนั้น  นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เพราะแต่ละคนมาจากต่างครอบครัว ผ่านการเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกัน อีกทั้งประสบการณ์เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทำให้แต่ละคนมีความสามารถในการรับรู้ทีต่างกัน บางคนเรียนบ้างไม่เรียนบ้าง  แต่สามารถสอบผ่าน    ในขณะที่บางคนเข้าเรียนทุกชั่วโมงแต่สอบไม่ผ่าน  ดิฉันในฐานะที่เป็นครูคนหนึ่งและได้ทำการสอนในสถานที่ที่แตกต่างกันทั้งที่ทุรกันดารและในเมือง ดิฉันคิดว่าที่เป็นเช่นนั้นเป็นเพราะ   เหตุและผลบนความแตกต่าง