หัวข้อศึกษา            รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

                           โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

                           สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้ศึกษา              นางสุรารีวรรณ   มั่นยวน

สถานที่ทำงาน         โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์)

                           กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                           กระทรวงมหาดไทย

ปีที่ศึกษา                พ.ศ.2554

 

                                                                 บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  2)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ที่มีปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2554 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  1)ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  4)แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

     1. ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.08/82.14 (E1/E2) สูงกว่าเกณฑ์มาตฐานที่กำหนดไว้ 80/80

     2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลังเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ มีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

     3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก