การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

หัวข้อศึกษา            รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

                           โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

                           สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้ศึกษา              นางสุรารีวรรณ   มั่นยวน

สถานที่ทำงาน         โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์)

                           กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                           กระทรวงมหาดไทย

ปีที่ศึกษา                พ.ศ.2554

 

                                                                 บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  2)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ที่มีปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2554 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  1)ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  4)แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

     1. ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.08/82.14 (E1/E2) สูงกว่าเกณฑ์มาตฐานที่กำหนดไว้ 80/80

     2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลังเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ มีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

     3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทคัดย่อ

คำสำคัญ (Tags)#ครูเอ๋

หมายเลขบันทึก: 477016, เขียน: 01 Feb 2012 @ 10:49 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 12:07 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 23, อ่าน: คลิก


ความเห็น (23)

waraporn
IP: xxx.42.102.62
เขียนเมื่อ 

ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารได้เร็วขึ้น

ครูเทศบาล 1
IP: xxx.172.217.152
เขียนเมื่อ 

ชุดกิจกรรมเหมาะสมกับวัยผู้เรียน

ส่งเสริมทักษะด้านการเขียนให้ง่ายต่อการเรียนรู้

Poly
IP: xxx.172.217.152
เขียนเมื่อ 

เป็นงานวิจัยที่นำมาใช้ได้จริงเด็กมีพัฒนาการด้านการเขียนและมีผลสำฤทธิ์สูงขึ้นเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นต่อไป

อุษณีย์
IP: xxx.172.217.152
เขียนเมื่อ 

เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

English Teacher
IP: xxx.172.217.152
เขียนเมื่อ 

This project will helps the students to improve their English skill.

It is good for the kids to learn new way about writing!

สโรธร ศรีสุภะ
IP: xxx.172.217.152
เขียนเมื่อ 

เป็นงานวิจัยที่เหมาะสำหรับการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายธีรนันท์ ปางพรม
IP: xxx.172.216.189
เขียนเมื่อ 

เป็นตัวอย่างนวัตกรรมด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่นำไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นักเรียนมีการพัฒนาการมากขึ้น นับว่าเป็นงานวิจัยที่ดี

ครู ท.1
IP: xxx.172.216.189
เขียนเมื่อ 

Very good work for the development of students.

fon
IP: xxx.172.216.189
เขียนเมื่อ 

I like think Idea, for you. I can use teach English program.

พรรณปพร
IP: xxx.89.14.12
เขียนเมื่อ 

เป็นงานวิจัยที่มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนนำไปใช้แล้วเกิดประสิทธิภาพควรเผยแพร่ต่อไป

ปราณิตรา พืชเนาวรัตน์
IP: xxx.89.14.12
เขียนเมื่อ 

ชื่นชอบงานวิจัยนี้มากค่ะ ทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียนของนักเรียนพัฒนาขึ้น

ชิดชนก เปรมปรี
IP: xxx.89.14.12
เขียนเมื่อ 

ชอบงานวิจัยการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มากค่ะ work มากๆ

sittisak
IP: xxx.42.98.30
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆครับ

พรทิพย์
IP: xxx.172.216.37
เขียนเมื่อ 

เป็นชุดกิจกรรมที่ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จริงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

Pranee
IP: xxx.172.216.37
เขียนเมื่อ 

อยากชมชุดนวัตกรรมจังเลยค่ะ จะได้นำไปเป็นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรมเสริมทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Nongnoi
IP: xxx.172.216.37
เขียนเมื่อ 

ปัจจุบันปัญหาด้านการเขียนภาษาอังกฤษมีปัญหามากชุดกิจกรรมนี้นำไปใช้ในการเรียนการสอนแล้วเด็กพัฒนาการขึ้นเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเหมาะสมมากที่จะเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในระดับชั้นอื่นๆต่อไป

สุภาวดี
IP: xxx.172.219.88
เขียนเมื่อ 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญมาก เด็กไทยต้องเก่งภาษาอังกฤษ เห็นด้วยค่ะกับผลสัมฤทธิ์ที่พัฒนาขึ้น

ชำนาญ
IP: xxx.230.162.244
เขียนเมื่อ 

เป็นงานวิจัยที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้น ดีครับ

อัมพร
IP: xxx.230.162.244
เขียนเมื่อ 

เป็นงานวิจัยที่พัฒนาภาษาอังกฤษด้านทักษะการเขียนที่ดี

Porn
IP: xxx.172.222.16
เขียนเมื่อ 

ปัญหาด้านการเขียนพบเยอะมากสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น งานวิจัยนี้ใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนได้ผลสัมฤทธิ์สูงขี้นอย่างต่อเนื่องถือว่าดี

ด.ช. ณัฐนันทน์ กล่อมถึก ป.6/3
IP: xxx.42.96.228
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณครูที่ให้ความรู้ดีๆ ครับ

Suchada
IP: xxx.1.164.18
เขียนเมื่อ 

เหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมเพราะต้องการสอบถามความพึงพอใจ

มณฑาทิพย์
IP: xxx.1.164.18
เขียนเมื่อ 

ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นถือว่านักเรียนพัฒนา......ดีค่ะ