หากอยากมีความสุขใจอย่าหวังในสิ่งเหล่านี้


- การเอาอกเอาใจจากคนอื่น

- ความสำนึกคุณจากผู้ที่เราช่วยเหลือ

- ความสรรเสริญในความดี ความสำเร็จ

- ความอยากให้ผู้อื่น เป็นไปตามใจเราปราถนาธรรมชาติของคนไม่เหมือนกัน เขาย่อมเป็นไปตามธรรมชาติของตน ไม่เป็นไปตามผู้อื่น ดังนั้น ควรลดความต้องการของตน หลีกหนี

ความไร้สาระ แสวงหาความรู้สู่ความสงบ ทำดีเมื่อมีโอกาส .