วันที่ที่ สสจ.พัทลุง ในฐานะ สปสช.สาขา จังหวัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลงบันทึกข้อมูล Hospital Profile ของเครือข่ายหน่วยบริการทั้ง10 แห่ง ในจังหวัดพัทลุง ลงในระบบฐานข้อมูลกลางของ สปสช. หรือ Data Center โดยได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณและวิทยากรจาก สปสช.สาขาพื้นที่ (สงขลา) พี่คิดคม สเลลานนท์ และพี่วันดี แสงเจริญ สำหรับนาฏ น้องอ้อ และผม จากงานทะเบียนฯ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.พัทลุง เป็นวิทยากรผู้ช่วย

     บรรยากาศเป็นไปอย่างฉันมิตร มีการซักถามแลกเปลี่ยนทักษะซึ่งแต่ละคนได้ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาจากการใช้โปรแกรมกันมาแล้วระยะหนึ่ง วันนี้จึงเป็นการมาแลกเปลี่ยนกันเสียมากกว่า พวกเราในฐานะเป็นทีมวิทยากรก็เพียงแต่ได้บอกเล่าเชิงเทคนิคและหลักการของการนำข้อมูลมาใช้เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อจะได้ตรงกัน เป็นแนวเดียกันที่ผิดพลาดน้อยที่สุด

     Hospital Profile เป็นระบบข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการสาธารณสุขที่ต้องนำมาเผยแพร่ต่อประชาชน โดยเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ครับ ดูภาพประกอบเอานะครับ แล้วจะนำมาลงเพิ่มเติมอีกครั้ง