วันนี้ขอให้ความหมายของคำศัพท์อีสาน 2 คำ คือ คำว่า "ซอ" และ "ซอลอ" ซึ่งมีความหมายแตกต่างกัน ดังนี้

ซอ (น.)  หมายถึงชื่อเครื่องดนตรีประเภทสีประเภทหนึ่ง มี 2 ชนิด คือ  ซออู้ และ ซอด้วง

ซอ (ก.) หมายความว่า มาออกันเป็นฝูงด้วยความชื่นชม หรือยินดี  ตัวอย่างเช่น "มื่อเซ่าวานนี่คนมาซอกันหลาย ๆ ถ่าเบิ่งนางงามจักรวาลนาตาลี" (เมื่อเช้าวานนี้มีคนมาออกันมากเพื่อคอยดูนางงามจักรวาลนาตาลีด้วยความชื่นชม)  หรือ "ปาซอน่ามใหม่"  (ปลามาออกันเป็นฝูงด้วยยินดีกับน้ำใหม่)

ซอลอ (ว.)  หมายถึง อยู่ใกล้ หรือ อยู่ตรงนี้  ตัวอย่างเช่น  "บักหำเฮ็ดหยังมายืนซอลออยู่นี่ บ่มีเวียกบ้อ" (ไอ้หนูทำไมมายืนอยู่ตรงนี้ ไม่มีงานทำหรืออย่างไร)