มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม จัดโครงการฝึกอบรม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ร่วมกับ คณะเกษตร กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

โดย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน

ร่วมกับ

คณะเกษตร กำแพงแสน

จัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2555 หลักสูตร

การสร้างสวนไม้ผลยุคใหม่ รุ่นที่ 1

วันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2555(เวลา 8:30 – 16:30 น.)

การจัดการสวนมะขามและการจัดการศัตรูฝักมะขาม รุ่นที่ 2

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 (เวลา 9:00 – 16:00 น.)

      หลักสูตรการสร้างสวนไม้ผลยุคใหม่ จากปัญหาน้ำท่วมใหญ่ที่เพิ่งผ่านไป จึงทำให้พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสำหรับการแก้ไขปรับปรุงระบบ การทำเกษตรและพัฒนาพื้นที่ทำสวนให้ถูกหลักวิชาการ ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องมีการวางแผนให้รัดกุม

     โดยคำนึงถึงแนวทางการจัดการสวน ระยะปลูก การผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพ ที่ต้นทุนการผลิตต่ำและให้ผลตอบแทนต่อหน่วยพื้นที่สูงสุดนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจจะเริ่มเข้าสู่วงการเกษตรเพื่อนำไปศึกษาต่อไป

     ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 ติดต่อ

โทร. (034) 351934

หรือ โทรสาร (034) 351934

 

1. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป

2. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 2,000 บาท

ถ้าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ลดเหลือหลักสูตรละ 1,900 บาท(รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม) การจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

 

     ธนาณัติในนาม นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ (ปณ. กำแพงแสน) ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140 หรือ โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 227500 - 5

     หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างบน หรือทางโทรศัพท์และโทรสาร (034) 351934หรือ

ติดต่อ อ.รัฐกานต์ จันทร์แสงวสุ 089-2541552

และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม

3. หัวข้อในการฝึกอบรม วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

8.00-9.00 น. ลงทะเบียน

9.00-12.00 น. การเลือกพื้นที่ทำสวน(รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-1500 น. การจัดเตรียมการและการปลูกพืช(รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

15.00-17.00 น. การจัดเตรียมระบบการให้น้ำ(ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์)

4. หัวข้อในการฝึกอบรม วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

8.00-10.00 น . ธาตุอาหารและปุ๋ยสำหรับไม้ผล(รศ.ดร..ยงยุทธ โอสถสภา)

10.00-12.00 น. การจัดการสวน(รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น. การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน(ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์)

15.00-17.00 น. ชมแปลงปลูก ตอบข้อซักถามและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา(รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

     หลักสูตรการจัดการสวนมะขามและการจัดการศัตรูฝักมะขาม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตมะขามหวาน ลดขนาดทรงพุ่ม เพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพฝักโดยการทำให้มะขามออกดอกและฝักใหญ่พร้อมกัน ฝักมีเนื้อเต็ม ตลอดจนสามารถควบคุมศัตรูพืชได้ง่าย เช่น โรคและแมลงที่เกี่ยวกับมะขาม

 

 

1. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป

2. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 600 บาท แต่ถ้าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ลดเหลือหลักสูตรละ 500 บาท(รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม) การจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ธนาณัติในนาม นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ (ปณ. กำแพงแสน)

 

 

     ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140 หรือ โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 227500 - 5 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างบน หรือทางโทรสาร (034) 351934 และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม

3. หัวข้อในการฝึกอบรมมะขาม วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555

9.00 – 10.00 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง

10.00 – 12.00 น การบริหารจัดการศัตรูฝักมะขาม (รศ.ดร. นิพนธ์ วิสารทานนท์)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น. เทคนิคการจัดการสวนมะขามหวานให้มีประสิทธิภาพสูง (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี) ใบสมัครโครงการฝึกอบรมประจำปี 2555 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม 1.ชื่อ (นาง/นางสาว/นาย)…………………………นามสกุล……………………………อายุ…………….ปี

2.วุฒิการศึกษา……………………………………….……………………………………………

3.อาชีพ…………………………………………………………………………………………………

 

4.สถานที่ทำงาน……………………………………………………………… โทรศัพท์……………………โทรสาร…………………….Email :………………………………

 

 

5.ที่อยู่ที่บ้าน………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….โทรศัพท์……………………………โทรสาร……………………..…

6.ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ

สถานที่ทำงาน

บ้าน

7.การลงทะเบียน

 ลงทะเบียนล่วงหน้า 1,900 บาท การสร้างสวนไม้ผลยุคใหม่

(ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555)

 ลงทะเบียนวันฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

 ลงทะเบียนล่วงหน้า การจัดการสวนมะขามและการจัดการศัตรูฝักมะขาม 600 บาท (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555)

 ลงทะเบียนวันฝึกอบรมมะขาม ค่าลงทะเบียน 700 บาท

8. ที่พัก สามารถติดต่อที่พักด้วยตนเองที่หมายเลข 1.หอพักสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โทร.0-3435-5166-8 2.อาคารหอพักนานาชาติ โทร. 0-3435-558-9

9.ประสบการณ์ในการสร้างสวนไม้ผลยุคใหม่  มี  ไม่มี ………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………

10.ประสบการณ์มะขาม  มี  ไม่มี ………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………

11.การใช้ประโยชน์หลังจากการฝึกอบรม….………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………

 

ลงชื่อ…………………………………….

(………………………………)

…………./………../………..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สามารถ เศรษฐวิทยาความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

แวะมาเยี่ยมเยือนครับผม

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

โดย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ร่วมกับ  คณะเกษตร กำแพงแสน

จัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2555  หลักสูตร

การสร้างสวนไม้ผลยุคใหม่ รุ่นที่ 1 วันที่ 16  -17 กุมภาพันธ์  2555(เวลา 8:30 – 16:30 น.)

การจัดการสวนมะขามและการจัดการศัตรูฝักมะขาม รุ่นที่ 2 วันที่  18  กุมภาพันธ์  2555 (เวลา 9:00 – 16:00 น.)

หลักสูตรการสร้างสวนไม้ผลยุคใหม่ 

จากปัญหาน้ำท่วมใหญ่ที่เพิ่งผ่านไป จึงทำให้พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก  เพื่อเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสำหรับการแก้ไขปรับปรุงระบบ  การทำเกษตรและพัฒนาพื้นที่ทำสวนให้ถูกหลักวิชาการ  ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องมีการวางแผนให้รัดกุม  โดยคำนึงถึงแนวทางการจัดการสวน  ระยะปลูก  การผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพ

ที่ต้นทุนการผลิตต่ำและให้ผลตอบแทนต่อหน่วยพื้นที่สูงสุดนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจจะเริ่มเข้าสู่วงการเกษตรเพื่อนำไปศึกษาต่อไป

            ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม  73140 ติดต่อ     

 โทร. (034) 351934 หรือ โทรสาร (034) 351934  

  1. 1.       คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป
  2. 2.       ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ  2,000  บาท แต่ถ้าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2555  ลดเหลือหลักสูตรละ  1,900  บาท(รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม)

การจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

                ธนาณัติในนาม   นางมณฑา  วงศ์มณีโรจน์ (ปณ. กำแพงแสน) ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน   สถาบันวิจัยและพัฒนา  กำแพงแสน  ม.เกษตรศาสตร์  อ.  กำแพงแสน  จ. นครปฐม  73140  หรือ

                โอนเงินเข้าบัญชีในนาม  ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย  ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี    769 – 227500 - 5  หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างบน หรือทางโทรศัพท์และโทรสาร (034) 351934หรือ ติดต่อคุณรัฐกานต์  จันทร์แสงวสุ  089-2541552  และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม 

  1. 3.               หัวข้อในการฝึกอบรม   วันพฤหัสบดี  ที่  16  กุมภาพันธ์  2555

8.00-9.00  น.     ลงทะเบียน

9.00-12.00  น.   การเลือกพื้นที่ทำสวน(รศ.ดร.รวี  เสรฐภักดี)

12.00-13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-1500  น.  การจัดเตรียมการและการปลูกพืช(รศ.ดร.รวี  เสรฐภักดี)

15.00-17.00  น.  การจัดเตรียมระบบการให้น้ำ(ผศ.บุญมา  ป้านประดิษฐ์)

    4.    หัวข้อในการฝึกอบรม  วันศุกร์ที่ 17  กุมภาพันธ์  2555

8.00-10.00  น .  ธาตุอาหารและปุ๋ยสำหรับไม้ผล(รศ.ดร..ยงยุทธ  โอสถสภา)

10.00-12.00  น.  การจัดการสวน(รศ.ดร.รวี  เสรฐภักดี)

12.00-13.00  น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00  น.  การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน(ผศ.อุไรวรรณ  นิลเพ็ชร์)

15.00-17.00  น.  ชมแปลงปลูก  ตอบข้อซักถามและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา(รศ.ดร.รวี  เสรฐภักดี)

 

หลักสูตรการจัดการสวนมะขามและการจัดการศัตรูฝักมะขาม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตมะขามหวาน ลดขนาดทรงพุ่ม เพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพฝักโดยการทำให้มะขามออกดอกและฝักใหญ่พร้อมกัน ฝักมีเนื้อเต็ม ตลอดจนสามารถควบคุมศัตรูพืชได้ง่าย เช่น โรคและแมลงที่เกี่ยวกับมะขาม

  1. 1.       คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป
  2. 2.       ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ  600  บาท แต่ถ้าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่  13  กุมภาพันธ์ 2555 ลดเหลือหลักสูตรละ  500  บาท(รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม)

การจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

                ธนาณัติในนาม   นางมณฑา  วงศ์มณีโรจน์ (ปณ. กำแพงแสน) ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน   สถาบันวิจัยและพัฒนา  กำแพงแสน  ม.เกษตรศาสตร์  อ.  กำแพงแสน  จ. นครปฐม  73140  หรือ

                โอนเงินเข้าบัญชีในนาม  ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย  ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี    769 – 227500 - 5  หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างบน หรือทางโทรสาร (034) 351934 และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม

3.  หัวข้อในการฝึกอบรมมะขาม    วันเสาร์  ที่  18  กุมภาพันธ์  2555

                9.00 – 10.00 น.                    ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง                             

                10.00 – 12.00 น                   การบริหารจัดการศัตรูฝักมะขาม (รศ.ดร. นิพนธ์  วิสารทานนท์)

                12.00 – 13.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน

                13.00 – 16.30 น.              เทคนิคการจัดการสวนมะขามหวานให้มีประสิทธิภาพสูง (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

 

 

 

ใบสมัครโครงการฝึกอบรมประจำปี 2555

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน  สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน  นครปฐม

 

1.ชื่อ (นาง/นางสาว/นาย)…………………………นามสกุล……………………………อายุ…………….ปี

2.วุฒิการศึกษา……………………………………….………………………………………………………

3.อาชีพ……………………………………………………………………………………………………….

4.สถานที่ทำงาน……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

โทรศัพท์……………………โทรสาร…………………….Email :……………………………………..

5.ที่อยู่ที่บ้าน…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….โทรศัพท์……………………………โทรสาร……………………..……

6.ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ       oสถานที่ทำงาน            oบ้าน

7.การลงทะเบียนo ลงทะเบียนล่วงหน้า 1,900 บาท การสร้างสวนไม้ผลยุคใหม่

      (ภายในวันที่   13  กุมภาพันธ์  2555)

                                o ลงทะเบียนวันฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

  • o ลงทะเบียนล่วงหน้า การจัดการสวนมะขามและการจัดการศัตรูฝักมะขาม  600 บาท

      (วันที่  13  กุมภาพันธ์ 2555)

  • o ลงทะเบียนวันฝึกอบรมมะขาม ค่าลงทะเบียน 700 บาท

8. ที่พัก สามารถติดต่อที่พักด้วยตนเองที่หมายเลข

 1.หอพักสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โทร.0-3435-5166-8

2.อาคารหอพักนานาชาติ โทร. 0-3435-558-9

9.ประสบการณ์ในการสร้างสวนไม้ผลยุคใหม่             o มี                    o ไม่มี   …………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

10.ประสบการณ์มะขาม    o มี                    o ไม่มี   …………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

11.การใช้ประโยชน์หลังจากการฝึกอบรม….……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

 

ลงชื่อ…………………………………….

(………………………………)

                                                                                                                          …………./………../………..