การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ก่อนสอนต้องสำรวจพื้นฐานผู้เรียนก่อน โดยให้ผู้เรียนเขียนประวัติส่วนตัว วิชาที่ชอบ-ไม่ชอบ เพราะอะไร