วิธีการจัดการความรู้ของชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่สนใจอยากทำวิจัย ทั้งนี้เพราะทุกชุมชนต่างมีวิธีการจัดการความรู้ที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองภายใต้เงื่อนไขและบริบทที่แตกต่างกัน การเรียนรู้ในรูปแบบและวิธีการจัดการความรู้ที่หลากหลายจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

                ปัจจุบันแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกำลังเป็นกระแสที่มาแรงในเชิงนโยบายของรัฐเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน แต่การที่จะนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้และเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนั้นอาจเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร ถ้าหากประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมของชุมชนที่มีอยู่ก่อน หรือเศรษฐกิจพอเพียงอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากชุมชนนั้นเป็นเพียงชุมชนแห่งการรับรู้ไม่ใช่ชุมชนแห่งการเรียนรู้

               ดังนั้นการค้นหาวิธีการการจัดการความรู้ของชุมชนที่สามารถทำให้ชุมชนมีความพอเพียงได้นั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อได้ความรู้เหล่านี้มาเราจะนำความรู้ไปใช้กับชุมชนอื่นให้มีความพอเพียงได้ถ้าหากบริบทต่างๆของชุมชนมีความใกล้เคียงกัน