ไม่จริง  ไม่เป็นประโยชน์  คนไม่ชอบ  ไม่พูด

ไม่จริง   ไม่เป็นประโยชน์  คนชอบ  ไม่พูด

ไม่จริง  เป็นประโยชน์  คนไม่ชอบ  ไม่พูด

ไม่จริง   เป็นประโยชน์  คนชอบ  ไม่พูด

จริง  ไม่เป็นประโยชน์  คนไม่ชอบ  ไม่พูด

จริง   ไม่เป็นประโยชน์  คนชอบ  ไม่พูด

จริง  เป็นประโยชน์  คนไม่ชอบ  เลือกเวลาพูด

จริง   เป็นประโยชน์  คนชอบ  เลือกเวลาพูด