แนะนำห้องสมุดอัตโนมัติ Koha พัฒนามาจาก Open Source ผู้ที่สนใจต้องการนำไปใช้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรี

1.โปรแกรมสามารถ run ได้บน OS  LINUX  Unix  Window  

2. โปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นมาให้รองรับการทำงานได้ 2 ระบบ คือ Text base และ ระบบ RDBMS

3. พัฒนาขึ้นมาโดยใช้มาตรฐานการเชื่อมต่อ MARC21 UNIMARC และ Z39.50 ผู้สนใจสามารถ Download ได้ที่ http://www.koha.org/

  ตัวอย่าง การนำเอาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA มาใช้ในประเทศไทย คือศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (AGKC)

ดูได้ที่  http://158.108.80.10:8000/cgi-bin/koha/opac-main.pl