วันนี้ได้พูดคุยกับเพื่อนครู ประเด็นที่พูดคุยกันคือ กรณีศึกษาที่คุณแม่ของนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งจะฟ้องโรงเรียนที่คัดชื่อ   ลูกชายออกจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียน โดยอ้างอิงข้อกฏหมายที่เด็กต้องได้รับโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมีเหตุผลว่านักเรียนคนนี้มีพฤติกรรมก้าวร้าวและก่อเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายนักเรียนคนอื่น ๆ หลายครั้ง โรงเรียนได้ตักเตือน ทำทัณฑ์บนและสุดท้ายจึงจำเป็นต้องให้ออก คุณแม่กล่าวถึงว่าตนต้องหาเงินส่งให้ลูกเรียน โรงเรียนจึงต้องทำหน้าที่ดูแลลูกของตนให้ดี

            ตัวอย่างนี้สะท้อนให้เห็นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับลูก และโรงเรียนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมบทบาทนี้กับพ่อแม่เท่านที่ควร ซึ่งนับวันกรณีลักษณะเช่นนี้จะเกิดมากขึ้นตามลำดับ จึงเป็นความจำเป็นที่ควรเร่งสร้างเสริมบทบาทของผู้เกี่ยวข่งอในการสร้างโอกาสการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย ไม่ใช่เป็นบทบาทของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น  เพื่อนครูและผู้เกี่ยวข้องสามารถศึกษาหาความรู้ในเรื่องนี้ได้จาการงานวิจัยของ   รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิชและคณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียน