ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานปฐมวัย

ศน.ปราณี
อธิบายสาระและมาตรฐานคณิตศาสตร์ปฐมวัย

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้  

สาระที่ 1 : จำนวนและการดำเนินการ

มาตรฐาน ค.ป. 1.1 : เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง

สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 

อายุ 3 ปี 

อายุ 4 ปี 

อายุ 5 ปี 

ô จำนวน

       -  การใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ

 

 

 

 

       -  การอ่านตัวเลขฮินดู อารบิก   และตัวเลขไทย 

 

1.  นับปากเปล่าจาก 1 ถึง 5

2.  บอกจำนวนสิ่งต่าง ๆ ไม่เกิน 

     5 สิ่ง  โดยการนับ

3.  แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่

     กำหนดให้ตั้งแต่ 1 ถึง 5

4.  อ่านตัวเลขฮินดูอารบิก 1  

     ถึง 5

5.  ระบุตัวเลขฮินดูอารบิกแสดง 

     จำนวนของสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ 1    

     ถึง 5

 

1.  นับปากเปล่าจาก 1 ถึง 10

2.  บอกจำนวนสิ่งต่าง ๆ ไม่เกิน 

     10 สิ่ง  โดยการนับ

3.  แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่

     กำหนดให้ตั้งแต่ 1 ถึง 10

4.  อ่านตัวเลขฮินดูอารบิก 1

      ถึง 10

5.  ระบุตัวเลขฮินดูอารบิกแสดง 

     จำนวนของสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ 1    

     ถึง 10

 

1.  นับปากเปล่าจาก 1 ถึง 20

2.  นับปากเปล่าถอยหลังจาก 1  

      ถึง 20

3.  บอกจำนวนสิ่งต่าง ๆ ไม่เกิน 

     20 สิ่ง โดยการนับ

4.  แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่

     กำหนดให้ตั้งแต่ 1 ถึง 20

5.  อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก

     1 ถึง 20

6.  อ่านตัวเลขไทย ๑ ถึง ๙

 

 

สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด

อายุ 3 ปี 

อายุ 4 ปี 

อายุ 5 ปี 

       -  การเขียนตัวเลข

       ฮินดูอารบิกแสดงจำนวน

       -  การเปรียบเทียบจำนวน

 

 

 

 

 

       -  การเรียงลำดับจำนวน 

 

 

 

        

 

6.  เปรียบเทียบจำนวนของสิ่งต่าง ๆ สองกลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่มมีจำนวนไม่เกิน 5 ว่า มีจำนวน

เท่ากัน  หรือไม่เท่ากัน

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   เปรียบเทียบจำนวนของสิ่ง   

      ต่าง ๆ สองกลุ่ม  โดยแต่ละ

      กลุ่มมีจำนวนไม่เกิน 10  

      ว่า มีจำนวนเท่ากัน  หรือไม่

      เท่ากัน  กลุ่มใดมีจำนวน

      มากกว่า  หรือ  น้อยกว่า

7.   บอกอันดับที่ของสิ่งต่าง ๆ

      ไม่เกิน 3 สิ่ง

8.   ระบุสิ่งที่อยู่ในอันดับที่ที่

      กำหนดให้

 

 

7.   เปรียบเทียบจำนวนของสิ่งต่าง ๆ

      สองกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มมีจำนวน 

      ไม่เกิน 20 ว่า มีจำนวนเท่ากัน 

      หรือไม่เท่ากัน  กลุ่มใดมีจำนวน

       มากกว่า  หรือน้อยกว่า

 

8.  บอกอันดับที่ของสิ่งต่าง  ๆ ไม่เกิน

     5  สิ่ง

9.  ระบุสิ่งที่อยู่ในอันดับที่ที่

      กำหนดให้

 

สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 

อายุ 3 ปี 

อายุ 4 ปี 

อายุ 5 ปี 

ô การรวมและการแยกกลุ่ม

       -  ความหมายของการรวม

      -  การรวมสิ่งต่าง ๆ  สองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน 10 

       -  ความหมายของการแยก 

      -  การแยกกลุ่มย่อยออกจากกลุ่มใหญ่ที่มีจำนวนไม่เกิน 10

 

7.   บอกได้ว่าเมื่อนำสิ่งต่าง ๆ

      สองกลุ่มมารวมกัน  จะมี

      จำนวนของสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น

8.   บอกได้ว่าเมื่อนำสิ่งต่าง ๆ

      ออกจากกลุ่ม  จำนวนของสิ่ง

      ต่าง ๆ ในกลุ่มจะน้อยลง

9.   บอกจำนวนทั้งหมดที่เกิด

      จากการรวมสิ่งต่าง ๆ สอง

      กลุ่มที่ มีผลรวมไม่เกิน 5

10. บอกจำนวนที่เหลือ  เมื่อแยก

      กลุ่มย่อยออกจากกลุ่มใหญ่

     ที่มีจำนวนไม่เกิน 5

 

10. บอกจำนวนทั้งหมดที่เกิดจากการรวมสิ่งต่าง ๆ สองกลุ่มที่มีผลรวม

ไม่เกิน  10

11. บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ

      สองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน 10

12. บอกจำนวนที่เหลือ  เมื่อแยกกลุ่มย่อยออกจากกลุ่มใหญ่ที่มีจำนวนไม่เกิน 10

สาระที่ 2 : การวัด

มาตรฐาน ค.ป. 2.1 : เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดความยาว  น้ำหนัก  ปริมาตร  เงิน  และเวลา

สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 

อายุ 3 ปี 

อายุ 4 ปี 

อายุ 5 ปี 

ô ความยาว  น้ำหนัก   

      และปริมาตร

       - การเปรียบเทียบความยาว

       -  การวัดความยาวโดยใช้

      เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่

      มาตรฐาน

       -  การเรียงลำดับความยาว 

       -  การเปรียบเทียบน้ำหนัก 

       -  การชั่งโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 

       -  การเรียงลำดับน้ำหนัก

 

 

1.  การเปรียบเทียบความยาว/

     ความสูงของสิ่งของต่าง ๆ

     โดยใช้คำ  ยาวกว่า / สั้นกว่า /

     สูงกว่า  เตี้ยกว่า / ยาวเท่ากัน

     / สูงเท่ากัน

2.  เปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่ง

     ต่าง ๆ โดยใช้คำ หนักกว่า /

     เบากว่า / หนักเท่ากัน

 

 

 

1.  เรียงลำดับความยาว / ความสูงของสิ่งต่าง ๆ ไม่เกิน  3  สิ่ง

 

 

 

2.  เรียงลำดับน้ำหนักของสิ่ง ต่าง ๆ ไม่เกิน  3 สิ่ง

 

 

1.  วัดและบอกความยาว / ความสูง

     ของสิ่งต่าง ๆ ที่กำหนดให้  โดยใช้

     เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วย

     มาตรฐาน

 

2.  ชั่งและบอกน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ

     ที่กำหนดให้  โดยใช้เครื่องมือ

     และหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

 

 

สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 

อายุ 3 ปี 

อายุ 4 ปี 

อายุ 5 ปี 

       -  การเปรียบเทียบปริมาตร

       -  การตวงโดยใช้เครื่องมือ

       และหน่วยที่ไม่ใช่หน่วย

       มาตรฐาน

       -  การเรียงลำดับปริมาตร 

ô เงิน 

       -  ชนิดและค่าของเงินเหรียญ 

      และธนบัตร 

ô เวลา 

       -  ช่วงเวลาในแต่ละวัน

       -  ชื่อวันในสัปดาห์และคำที่

       ใช้บอกเกี่ยวกับวัน

3.  การเปรียบเทียบปริมาตรของ

     สิ่งของต่าง ๆ โดยใช้คำ 

     ปริมาตรมากกว่า  ปริมาตร

     น้อยกว่า  ปริมาตรเท่ากัน

 

 

 

 

 

 

4.  บอกกิจกรรมหรือเหตุการณ์

     ในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นใน

     ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน

3.  เรียงลำดับปริมาตรของสิ่งต่าง ๆ ไม่เกิน  3  สิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

4.  บอกกิจกรรมหรือเหตุการณ์

      ในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นใน

      ช่วงเวลา  เช้า  เที่ยง  เย็น

5.   เรียงลำดับกิจกรรมหรือ

      เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 

      ตามช่วงเวลา

3.  ตวงและบอกปริมาตรของสิ่ง   ต่าง  ๆ ที่กำหนดให้  โดยใช้เครื่องมือ

     และหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

 

 

 

 

4.  บอกชนิดและค่าของเงินเหรียญ

     1  บาท  2 บาท  5 บาท  10 บาท

     และธนบัตรฉบับละ 20 บาท 

5.  เรียงลำดับชื่อวันในหนึ่งสัปดาห์

6.   บอกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่

      เกิดขึ้นเมื่อวาน  วันนี้  พรุ่งนี้

 

สาระที่ 3 : เรขาคณิต

มาตรฐาน ค.ป. 3.1 : รู้จักใช้คำในการบอกตำแหน่ง  ทิศทาง  และระยะทาง

สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 

อายุ 3 ปี 

อายุ 4 ปี 

อายุ 5 ปี 

ô ตำแหน่ง  ทิศทาง  และ 

      ระยะทาง

       -  การบอกตำแหน่ง  ทิศทาง

       และระยะทางของสิ่งต่างๆ

 

 

1.  บอกตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ

     ที่กำหนดโดยใช้คำ  ข้างบน 

     ข้างล่าง  ข้างใน  ข้างนอก

 

 

 

1.  บอกตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ที่

     กำหนดโดยใช้คำ  ข้างบน 

     ข้างล่าง  ข้างใน  ข้างนอก 

     ข้างหน้า  ข้างหลัง  และแสดง

     สิ่งต่าง ๆ ตามตำแหน่งที่

     กำหนด

 

 

1.  บอกตำแหน่ง  ทิศทาง  และ

     ระยะทางของสิ่งต่าง ๆ ที่

     กำหนดให้โดยใช้คำข้างบน 

     ข้างล่าง  ข้างใน  ข้างนอก 

     ข้างหน้า  ข้างหลัง  ระหว่าง  ข้าง

    ซ้าย  ข้างขวา  ใกล้  ไกล  และ

    แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามตำแหน่ง   

    ทิศทาง  และระยะทางที่กำหนดให้

 

มาตรฐาน ค.ป. 3.2 : รู้จัก  จำแนกรูปเรขาคณิต  และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการจัดกระทำ

สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 

อายุ 3 ปี 

อายุ 4 ปี 

อายุ 5 ปี 

ô รูปเรขาคณิตสามมิติ   

       และรูปเรขาคณิตสองมิติ

       -  ทรงกลม  ทรงสี่เหลี่ยม 

       มุมฉาก  กรวย  ทรงกระบอก 

        - รูปวงกลม  รูปสามเหลี่ยม 

        รูปสี่เหลี่ยม

 

1.  แสดงสิ่งต่าง ๆ ใน

     ชีวิตประจำวันที่เหมือนหรือ

     คล้าย  ทรงกลม  ทรงสี่เหลี่ยม

     มุมฉากที่กำหนดให้

 

 

1.  แสดงสิ่งต่าง ๆ ใน

     ชีวิตประจำวันที่เหมือนหรือ

     คล้าย  ทรงกลม  ทรงสี่เหลี่ยม

     มุมฉาก  กรวย  ทรงกระบอก 

     ที่กำหนดให้

2.  จำแนก  ทรงกลม 

     ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 

1.  แสดงสิ่งต่าง ๆ ใน

     ชีวิตประจำวันที่เหมือนหรือ

     คล้าย  ทรงกลม  ทรงสี่เหลี่ยม

     มุมฉาก กรวย  ทรงกระบอก 

     ที่กำหนดให้

2.  จำแนก  ทรงกลม  ทรงสี่เหลี่ยม

     มุมฉาก  กรวย  ทรงกระบอก

3.  แสดงสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

     ที่เหมือนหรือคล้าย  รูปวงกลม 

     รูปสามเหลี่ยม  และรูปสี่เหลี่ยมที่   

     กำหนดให้

4.  จำแนกรูปวงกลม  รูปสามเหลี่ยม

     รูปสี่เหลี่ยม

สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 

อายุ 3 ปี 

อายุ 4 ปี 

อายุ 5 ปี 

       -  การเปลี่ยนแปลง

       รูปเรขาคณิตสองมิติ 

 

 

 

        - การสร้างสรรค์งานศิลปะ 

       รูปเรขาคณิตสามมิติ   

       และสองมิติ

 

 

 

 

 

2.  สร้างสรรค์งานจากทรงกลม 

     ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 

 

 

 

 

3.   สร้างสรรค์งานจากทรงกลม 

       ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  กรวย

       ทรงกระบอก

 

5.   บอกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

      จากการตัด  ต่อเติม  พับหรือคลี่ 

      รูปวงกลม  รูปสามเหลี่ยม 

      รูปสี่เหลี่ยม

 

6.  สร้างสรรค์งานจากทรงกลม

      ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  กรวย

      ทรงกระบอก  แระรูปวงกลม

      รูปสามเหลี่ยม    รูปสี่เหลี่ยม

 

สาระที่ 4 : พีชคณิต

มาตรฐาน ค.ป. 4.1 : เข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์

สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 

อายุ 3 ปี 

อายุ 4 ปี 

ายุ 5 ปี

ô แบบรูปและความสัมพันธ์

       -  แบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง

       ขนาด  หรือสี  ที่สัมพันธ์กัน 

       อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

 

1.  วางแบบรูปให้เหมือนกับ

      แบบรูปที่กำหนดให้

 

1.  ต่อแบบรูปให้เข้าชุดกับแบบรูป

     ที่กำหนด

2.  สร้างแบบรูปตามความคิด

     ของตนเอง

 

สาระที่ 5 : การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

มาตรฐาน ค.ป. 4.1 : รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม  และนำเสนอ

สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 

อายุ 3 ปี 

อายุ 4 ปี 

อายุ 5 ปี 

ô การเก็บรวบรวมข้อมูล 

       และการนำเสนอ 

       -  การนำเสนอข้อมูลในรูป

       แผนภูมิอย่างง่าย 

 

 

 

 

 

1.  มีส่วนร่วมในการให้และนำเสนอ

     ข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิ

     อย่างง่าย

 

 

สาระที่ 6 : ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

            ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ได้แก่  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์  และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

            ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กบรรลุตามตัวชี้วัดในสาระที่ 1 – 5  ครูควรสอดแทรกทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น ตามความเหมาะสมกับระดับอายุ  เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสคุ้นเคยและเตรียมความพร้อมในการเรียนคณิตศาสตร์ต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฐมวัย ก้าวแรกที่สำคัญ

คำสำคัญ (Tags)#คณิตศาสตร์ปฐมวัย

หมายเลขบันทึก: 468390, เขียน: 16 Nov 2011 @ 09:51 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 11:40 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)