วันนี้ (21 ส.ค.49) คุยกับ ผศ. ฉลาด  จันทรสมบัติ  ซึ่งได้รับมอบหมายจาก รศ. ดร. ประวิตร  เอราวรรณ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม   ให้มาคุยเรื่องการจัดกิจกรรมในวันที่ 15 ก.ย.49  ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของงานวันศึกษาศาสตร์ 14 - 15 กันยายน 2549   ซึ่งกิจกรรมวันที่ 15 ก.ย. จะเป็นเรื่อง KM

         ตกลงกันว่าจะใช้กิจกรรมในวันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของ "เครือข่ายจัดการความรู้ ครูเพื่อศิษย์"   โดยในวันนั้นจะมีการนำความสำเร็จเล็ก ๆ ของการที่ครู (หรือกลุ่มครู) ได้ดำเนินการพัฒนาการเรียนรู้หรือชีวิตของเด็กนักเรียน  นำมาทำ storytelling และมีการจดบันทึกเรื่องเล่าและบันทึก Core Competence ของครูในการทำหน้าที่เพื่อศิษย์ด้านต่าง ๆ

         แล้วหลังจากวันนั้นคณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคามก็จะหาทางขับเคลื่อนเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoP) ครูเพื่อศิษย์

ตกลงกันว่า  กำหนดการเป็นดังนี้
 9.00 - 9.15 น.         พิธีเปิด
 9.15 - 10.15 น.       เกริ่นนำ : ครูเพื่อศิษย์, เรื่องเล่า, KM
                                โดย ครูวิมลศรี  ศุษิลวรณ์,  ศ. นพ. วิจารณ์  พานิช
 10.15 - 10.45 น.     พัก  อาหารว่าง
 10.45 - 12.15 น.  ประชุมกลุ่ม : เล่าเรื่องและบันทึกความรู้ครูเพื่อ

                               ศิษย์
 12.15 - 13.30 น.  พัก  อาหารกลางวัน
 13.30 - 14.30 น.  นำเสนอผลการประชุมกลุ่มของ 10 กลุ่ม  กลุ่มละ

                               5 นาที
 14.30 - 15.00 น.  แนวทางขับเคลื่อนเครือข่ายจัดการความรู้ครูเพื่อ

                               ศิษย์
 15.00 - 15.30 น.  พัก  อาหารว่าง
 15.30 - 16.30 น.  AAR

         งานนี้จัดที่ ม.มหาสารคาม

         เราหวังว่าหลังการประชุมจะเกิดเครือข่ายครูเพื่อศิษย์   มีการ ลปรร. กันภายในเครือข่ายและข้ามไปยังเครือข่ายภาคอื่น   เพื่อ ลปรร. เคล็ดลับในการทำหน้าที่ครูที่เอาใจใส่เด็กอย่างจริงจังในด้านต่าง ๆ   ซึ่งจะช่วยลดความอับจนของวงการศึกษาที่คุณภาพผลผลิตตกต่ำอย่างน่าใจหาย

         เราเชื่อว่าครูดีมีอยู่   แม้ว่าการเมืองจะเข้ามาทำลายไปมากแล้วก็ตาม

วิจารณ์  พานิช
 21 ส.ค.49