Authority กับ Power อำนาจที่มีความเหมือนบนความต่าง???

ดวงเด่น
หลายท่านอาจมีข้อสงสัยคำว่า Authority กับ Power ที่ภาษาไทยเราให้ความหมายว่า"อำนาจ"เหมือนกัน แต่ในถ้อยคำภาษาอังกฤษจริงๆ แล้วมีความต่างในด้านของที่มาหรือไม่?...ดิฉันมีคำตอบค่ะ

    กว่าจะเขียนบันทึกนี้ก็ผ่านไปแล้วเกือบเดือนเลยค่ะ  เพราะไม่ค่อยมีเวลา(ใกล้ฤดูกาลสอบแล้วนี่คะ) พอมีโอกาสแล้ว ก็เข้ามาเขียนให้อ่านและแสดงความคิดเห็นกันค่ะ

     เนื่องจากดิฉันได้มีโอกาสได้อ่านบทความของ คุณไมเคิล ไรท "ฝรั่งมองไทย" เรื่องประจำสัปดาห์คือ"เราบัญญัติศัพท์กันดีไหม Can We Find a New Word?" ในหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 18-24 สิงหาคม 2549 ปีที่ 26 ฉบับ 1357 ได้กล่าวถึงคำว่า Power และ Authority ว่าหมายถึงอำนาจเหมือนกัน แต่ให้เเง่ที่มาต่างกันซึ่งเป็นประเด็นที่เขาได้ให้คำอธิบายอย่างน่าสนใจ จึงนำมาเสนอค่ะ

     คำว่า Power และ Authority เป็นคำสับที่คนส่วนใหญ่ทราบกันดีในความหมายภาษาไทยว่า อำนาจ แต่ว่าใช้มักใช้ไม่ค่อยจะถูกต้องตามความหมายที่แท้จริงของถ้อยคำภาษาอังกฤษและเป็นปัญหาในการตีความถ้อยคำของกฎหมายอีกด้วยค่ะ

     คุณไมเคิล ไรท ได้ให้ความหมายคำศัพท์ Power และ Authority ว่าแปลว่า อำนาจในภาษาไทยก็จริง แต่ก็ไม่ได้แยกความหมายให้ชัดเจนว่าคำทั้งสองแท้ที่จริงแล้วมีนัยที่ต่างกันและตามที่อ่านความแตกต่างของถ้อยคำศัพท์ทั้งสองจากบทความดังกล่าวพอสรุปความต่างได้ดังนี้

    " Power หมายถึงอำนาจ แต่เป็นพลังรุนแรงจากเบื้องบนที่อันตราย ในขณะที่ Authority เป็นพลังเชื่องที่เกิดจากการตกลงระหว่างคนเสมอภาคด้วยความเคารพจึงไม่มีพิษมีภัย

     Power เป็นเรื่องการบังคับ Authority เป็นเรื่องของความสมัคร และระบบการปกครองใหม่(เช่น เสรีประชาธิปไตย) ย่อมใช้ Authority มากกว่า Power"

     นอกจากนี้คุณไมเคิล ไรท ยังได้แยกความแตกต่างทางความหมายของถ้อยคำระหว่างคำว่า Authority ,Power และ อำนาจ ไว้อีกว่า

     "Power หมายถึงพลังดิบไม่มีขอบเขต ไม่รู้จักดีชั่ว ในโลกธรรมชาติ Power of Nature อาจจะถนอมมนุษยชาติให้อยู่เย็นเป็นสุขในระยะหนึ่ง แล้วอีกระยะหนึ่งเผาผลาญมนุษยชาติด้วยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟ แล้ง ท่วม หรือโรคภัยไข้เจ็บ ว่าง่ายๆ Power ไม่รับผิดชอบเพราะไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ใครที่ไหนจะทักท้วงพลังภูเขาไฟ? ในโลกการเมืองมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน ผู้เผด็จการอาจจะใช้ Power ของท่านบำรุงเมืองได้ หรืออาจจะเผาผลาญประชาชน..."

     "Authority ไม่มีในโลกธรรมชาติ...แต่มีเฉพาะในโลกมนุษย์คือสังคมและการเมือง Authority คืออำนาจชนิดที่ได้รับมอบจากสังคมจึงมีขอบเขตจำกัดและดำรงได้เพียงตราบเท่าที่สังคมยินยอม...ยกตัวอย่างเช่น ตำรวจมี Authority คุมการจราจร  ไม่ใช่เพราะฟ้าบันดาลแต่เพราะคนขับขี่เห็นดีด้วย หากไม่มีกฎและเจ้าหน้าที่ควบคุมแล้วรถราจะเดินไม่ได้เลย

     ในระบบเสรีประชาธิปไตย การปกครองทั้งหมดอยู่ใต้เงื่อนไขคล้ายๆกัน คือหากรัฐบาลจะมี Authority ปกครองบ้านเมืองก็จำเป็นจะต้องได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือของสังคมโดยทั่วไปในโลกปัจจุบัน..."

     "อำนาจ ดูจากรูปศัพท์แล้วน่าจะมาจากภาษาเขมรโบราณ...เท่าที่ทราบเขมรโบราณมีระบบการปกครองแบบเทวราช ซึ่งหมายความว่าอำนาจการปกครองของรัฐเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ เป็นมติสวรรค์มาจากเบื้องบน...ดังนี้น่าเชื่อว่า ในภาษาเขมรโบราณคำ"อำนาจ"หมายถึง Power แท้ๆและคงไม่มีความคิดเรื่อง Authority เจือปน 

     ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาสืบทอดอำนาจรัฐต่อเนื่องมาจากพระนครธม(Ankor) แล้วเกิดความขัดแย้ง(หรือประนีประนอม?)ระหว่างคติธรรมราชา(Moral Authority) กับ คติเทวราชา(Divine Power)  อย่างไรก็ตาม ในสังคมโบราณเช่น กรุงศรีอยุธยา Moral Authority ย่อมชนะ Divine Power ได้ยาก

     ในยุคสมัยใหม่(ราวค.ศ. 1850 ขึ้นมา) ชนชั้นปกครองเลือกระบบการปกครองแบบอาณานิคมที่อาศัย Power ล้วนๆแล้วถือว่า Power เป็นที่มาของ Authority ของราชการระบบการเมืองไทยหลัง ค.ศ. 1932 ล้มลุกเพราะคนโดยมากยังเข้าใจ Power ได้ดีกว่าคำว่า Authority ของระบบประชาธิปไตย

     Authority เพิ่งมาเป็นที่สนใจราววันที่ 14 ตุลาคม 1973 แล้วถูกขยี้ในวันที่ 6 ตุลาคม 1976..."

     ตามความเห็นของดิฉัน มีข้อเสนอแนะหนึ่งที่น่าสนใจจากฝรั่งตาน้ำข้าวคนนี้คือ ทำไมประเทศไทยไม่บัญญัติคำนิยามภาษาไทยใหม่เพื่ออธิบายคำว่า Authority กับ Power ซึ่งภาษาไทยเราแปลว่า "อำนาจ"เหมือนกัน ให้เกิดความแตกต่างกัน??? 

     นอกจากจะเป็นประเด็นในเรื่องการใช้และการตีความภาษา ยังเป็นประเด็นที่กระทบถึงการให้และการตีความกฎหมายอีกด้วยว่า อำนาจของนักการเมือง(โดยเฉพาะผู้นำประเทศ)มีขอบเขตแค่ไหน??และคำว่าอำนาจ(ภาษาไทย)มีความหมายว่าอะไรกันแน่??เนื่องด้วยคำทั้งสองมีการให้นิยามที่ชัดเจนอยู่แล้วว่ามีความต่างกันในความหมายภาษาอังกฤษจึงไม่มีปัญหาในการตีความ

     โดยส่วนตัวของดิฉันเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคุณไรท ค่ะว่าควรจะมีการบัญญัติคำศัพท์ใหม่ให้เกิดความแตกต่างเพื่อให้เกิดความแน่นอนในการใช้และการตีความถ้อยคำไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใดๆ เพื่อที่จะป้องการใช้อำนาจ(Power)ในทางที่มิบังควร...อ้างว่าตนมีอำนาจ(Power)ตามกฎหมายที่จะสั่งการและบังคับบัญชาประชาชน ซึ่งควรจะใช้คำว่า Authority มากกว่า เนื่องจากAuthority แปลว่า การใช้อำนาจภายใต้กฎหมายซึ่งมาจากประชาชนมอบให้...  เพื่อไม่ให้ผู้มีอำนาจใช้ช่องว่างดังกล่าวตีความสร้างอำนาจ(Power)ให้กับตนเองโดยมิชอบ   แม้ว่าถ้อยคำที่เขาเสนอให้ใช้แทนมันจะฟังดูพิลึกก็ตาม..แต่ก็เป็นการกระตุ้นต่อมคิดของเราคนไทยได้ดีทีเดียวค่ะ

      คงจะได้ความกระจ่างขึ้นกับคำศัพท์ Authority กับ Power และอำนาจแถมท้ายมาด้วย แต่นี่เป็นเพียงการมองในแง่หนึ่งเท่านั้นนะคะ ที่ฝรั่งคนหนึ่งมองไทย แต่เขาก็มองได้ไม่เลวเลย แถมมองได้ตรงประเด็นกว่าคนไทยหลายคนอีกค่ะ  ทั้งยังสร้างความกระจ่างให้กับการใช้ถ้อยคำอันสับสนอีกด้วย

     อันที่จริงรายละเอียดมีมากกว่านี้ก็เชิญหาอ่านกันได้ค่ะในหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ฉบับที่ได้กล่าวไปเเล้วข้างต้นค่ะ

     ท้ายที่สุดขอฝาก idiom คำว่า the power behind the throne แปลว่าผู้ที่มีอำนาจที่แท้จริงซึ่งชักใยอยู่เบื้องหลังบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งตนได้ตั้งขึ้นให้อำนาจตามกฎหมายในการปฎิบัติหน้าที่(แท้จริงแล้วไม่มีอำนาจสั่งการใดๆเลย)ในองค์การหรือประเทศ ตัวอย่างประโยค Their patchwork assembly of troops were preparing to take on the real power behind throne, the sinister drug baron who was using the organization as a front. แปลว่า การรวบรวมกองทหารของพวกเขาเป็นการเตรียมที่จะจัดการกับผู้ที่กุมอำนาจชักใยอยู่เบื้องหลังที่แท้จริงคือ บารอนที่ชั่วร้ายผู้ที่ใช้องค์การบังหน้า 

     หวังว่าท่านผู้อ่านจะได้ประโยชน์ดีๆนี้ ไม่มากก็น้อยค่ะ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษาอังกฤษน่ารู้

คำสำคัญ (Tags)#ความรู้ทั่วไป#การเมือง#ความคิดเห็น#ภาษาอังกฤษน่ารู้#หลักกฎหมายทั่วไป#รัฐศาสตร์#idioms#ทัศนคติ#รัฐธรรมนูญ#เสรีประชาธิปไตย

หมายเลขบันทึก: 46785, เขียน: 27 Aug 2006 @ 23:44 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 38, อ่าน: คลิก


ความเห็น (38)

เขียนเมื่อ 
 •   เป็นฝรั่งที่มองไทยได้เก่งมาก
 • ไม่ค่อยชอบคนที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดเลยครับ

 • Quit Your Complaining
เขียนเมื่อ 

     ขอบคุณค่ะคุณขจิตที่แสดงความเห็น

     แต่ที่คุณขจิตอ่านไปยังพิมพ์เพียงบางส่วนค่ะ... ตอนนี้สมบูรณ์แล้วค่ะ

     ขอเสริมอีกว่า ดิฉันทึ่งในตัวไมเคิล ไรทคนนี้จริงๆ ว่าเป็นฝรั่งที่มองเมืองไทยได้ชัดเจนและใช้ภาษาไทยได้ดีคนหนึ่งค่ะ(อาจดีกว่าคนไทยบางคนอีกนะคะจริงไหม?)

เขียนเมื่อ 

นายไมเคิ่ล ไรท์  พูดเรื่อง นี้ ในช่วงที่เหมาะสมกับประเทศไทยได้ดีจริงๆ...................

ได้ประโยชน์ มากครับ.......

เขียนเมื่อ 
ดีมากเลยค่ะ  authority กับ power  เกิดขึ้นกับครูอ้อย เมื่อไม่มีเดือนที่ผ่านมา  การละเมิดเรื่อง authority ของครูอ้อย  ทำให้คนที่ power  ทำร้ายจิตใจ  แต่ครูอ้อยไม่เป็นอะไรค่ะ  เพราะครูอ้อยมี morality ก็เพียงพอค่ะ  ขอบคุณมากนะคะ  ที่มีสิ่งที่ดีให้อ่านในยามเช้าวันใหม่ค่ะ  ขอบคุณ  สวัสดีค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณคุณลุงปลาค่ะ
 • ขอบคุณคุณสิริพรค่ะ
 • ที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกัน เพราะความคิดเห็นเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะ
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้ดีค่ะ

 

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะคุณปารินุช
เขียนเมื่อ 

^^ , เป็นบทกลอนที่ให้กำลังใจในการก้าวต่อไปได้ดีค่ะ...ขอบคุณค่ะอุ๋ย

เขียนเมื่อ 
 • แวะมาขอบคุณ
 • หลายคนชอบไมเคิล ไรท์ นะครับ
 • มาอ่านฉบับสมบูรณ์ครับ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะคุณขจิต
เขียนเมื่อ 
 • แวะมาขอบคุณครับผม
เขียนเมื่อ 
 • ยินดีค่ะคุณขจิต
เขียนเมื่อ 
 •   แวะมาขอบคุณครับผม


 • Sheriffเขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะคุณขจิต...ชอบอ่านภาษาอังกฤษดีๆของคุณขจิต ได้ทบทวนความรู้เก่าด้วยและเพิ่มเติมในสิ่งที่รู้ด้วย ดีจังค่ะ
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้ดีมากเลยคะ โดยส่วนตัวชื่นชมพี่กิ๊กนะคะ พี่กิ๊กเป็นคนขยันมักจะหาความรู้ใหม่มาให้เราได้รู้เสมอคะ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะน้องติ๊ก...
 • สงสัยหลังสอบน่าจะมีอะไรดีๆมานำเสนอกันอีกค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • รออ่านเรื่องใหม่ๆครับผม
 • แวะมาขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะคุณขจิต
 • แล้วจะเร่งมือเขียนค่ะแต่คงต้องหลังสอบค่ะ...
 • ติดตามอ่านด้วยนะคะ
เขียนเมื่อ 
 • รออ่านเรื่องใหม่ๆครับ
 • หายไปนานเลยครับ
เขียนเมื่อ 
 • ตอนนี้เตรียมตัวสอบ final ค่ะ
 • รู้สึกผิดมากที่ไม่เขียนบล็อกให้เป็นนิสัย
 • ขอบคุณคุณขจิตนะคะที่เข้ามาทักทาย
 • แล้วจะรีบลงเรื่องทันทีที่สอบเสร็จค่ะ...ยังติดค้างศัพท์อีกหลายคำเลยค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • แวะมาขอบคุณครับ
 • รออ่านหลังสอบfinal ครับ
เขียนเมื่อ 

แหมกิ๊ก  เก่งกาจรอบด้านซะจริงๆ

ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ๆครับ

นอต

เขียนเมื่อ 
 • คุณดวงเด่น หายไปจากจอนานนะคะ คิดถึงค่ะ
 • ขอบคุณความรู้อันกระจ่าง
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะทุกคน แล้วจะรีบเขียนศัพท์ใหม่ๆให้อ่านนะคะ...พอดีเพิ่งสอบเสร็จและมีรายงานกองตรงหน้าเต็มไปหมดเลยค่ะ

รออีกสักนิดนะคะ...ขอบคุณนะคะที่ยังติดตามและติชม...

เขียนเมื่อ 
 • แวะมาขอบคุณ
 • รออ่านอีกครับ คิดถึง

Power tends to corrupt , and absolute power corrupts absolutely. ยังคงเป็นจริงอยู่นะครับ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณคุณดิศกุลค่ะ
 • ขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น
 • ไม่คิดเลยนะคะว่าบล็อกนี้จะเข้ามาสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในบ้านเมืองเราเข้าจริงๆ
 • คงต้องจับตาดูต่อไปนะคะว่าหากอำนาจอยู่ในมือใครแล้ว จะก่อให้เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือไม่?
 • แต่ตามความเห็นของตัวดิฉันเองแล้ว ถ้าผู้นำหรือผู้ปกครองตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีและรู้จักพอ ทั้งมีเจตนาอันเเน่วแน่ที่จะแก้ปัญหาเพื่อให้บ้านเมืองกลับสู่ความสงบเรียบร้อยอย่างแท้จริงแล้วล่ะก็ คงไม่อาจเกิดคำคมบาดใจดังที่คุณดิศกุลนำเข้าแลกเปลี่ยนความรู้กัน จริงไหมคะ?
เขียนเมื่อ 
 • แวะมาขอบคุณครับผม
 • ขอบคุณมากครับ
เขียนเมื่อ 
 • ยินดีค่ะคุณขจิต

 

เขียนเมื่อ 
 • แวะมาขอบคุณ
 • รออ่านเรื่องใหม่ๆด้วยใจระทึกครับ
เขียนเมื่อ 
 • กำลังดำเนินการค่ะ...
 • ดิฉันดีใจมากค่ะที่ทุกคนชอบบล็อกภาษาอังกฤษน่ารู้แห่งนี้ค่ะ
 • ทำให้มีกำลังใจที่สรรหาตัวหนังสือมาบรรจงเขียนต่อไปค่ะ
 • ขอบคุณคุณขจิตและท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ
เขียนเมื่อ 

เจริญพร คุณโยมอาจารย์

ไม่ค่อยชำนาญภาษาปะกิตกะเค้า เที่ยวในโกทูโนมาราวเดือนหนึ่ง ก็มาเจอภาษาอังกฤษน่ารู้ของอาจารย์นี้แหละที่คิดว่าควรจะรับข้อมูลประจำ

ระหว่างคำว่า Authority กับ Powerกับ Power นี้ ก็ไม่เคยทราบความแตกต่างของการใช้ เพิ่งเข้าใจเหมือนกัน

มีประเด็นหนึ่งก็คือคำว่า "Authority" นี้ ในภาษาไทยที่เจอๆ อยู่ เค้าจะใช้ว่า "ปกาศิต" ซึ่งก็คงหมายถึง "สภาพบังคับ" อะไรทำนองนี้ และมีอีกคำที่ต่อจากคำนี้ คือ Authoritarianism ซึ่ง เค้าใช้กันว่า "ประกาศิตนิยม"

ความหมายเดิมของคำนี้ ลองไปค้นดูก็เลยนำมาฝาก  http://en.wikipedia.org/wiki/Authoritarianism

จะติดตามรายการภาษาอังกฤษน่ารู้จากอาจารย์เรื่อยๆ

เจริญพร

เขียนเมื่อ 
 • ยินดีค่ะพระคุณเจ้า
 • ดีใจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
 • และขอบพระคุณที่ช่วยให้แง่มุมอีกด้านหนึ่งของคำศัพท์ค่ะ ทำให้ข้อมูลของดิฉันสมบูรณ์ขึ้น
อั๋น
IP: xxx.131.217.8
เขียนเมื่อ 

เจ๋งมากเลยจ่ะกิ๊ก ชอบอ่านมาก ๆ ทำให้มีความรู้กว้างขึ้นมากเลย

เขียนเมื่อ 

ขอบใจมากจ้าอั๋น ดีใจมากๆ ที่ชอบและให้ประโยชน์กับทุกคนจ้า

เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ Power play คือการใช้อำนาจในทางที่ไม่เหมาะไม่ควร หรือใช้อำนาจข่มเหงรักแกผู้น้อยใช่ไหมคะ หากอาจารย์กรุณาช่วยส่งคำตอบไปที่ [email protected] ด้วยค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

ลัดดาวัลย์.

เขียนเมื่อ 

เจริญพร อาจารย์ดวงเด่น

 • เคยไปเป็นวิทยากรบรรยายที่มหาสารคาม
 • ไม่น่าเืชื่อว่าจะเพิ่งมาพบอาจารย์ที่เก่งๆ ด้านนี้
 • นับเป็นบุญของนิสิตที่นั่น
 • อนุโมทนาขอบใจมาก เพราะตอนนี้ัชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 • หลัีงจากตีับตันกับคำสองคำนี้มาพักใหญ่ๆ
 • สารคามโชคดีที่มีอาจารย์เก่งๆ เช่นนี้อยู่ในมหาวิทยาลัย
 • เจริญพร