การจัดการความรู้ 

        จากการที่ข้าพเจ้าได้อ่านเรื่องการจัดการความรู้  ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าใน สมัยก่อนการเรียนการสอนแต่ก่อนนั้นศิษย์ต้องเดินทางไปหาพระอาจารย์ต้องเรียนรู้โดยพระอาจารย์เป็นคนถ่ายทอดความรู้  แต่ในสมัยปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มีการพัฒนาและมีการเรียนรู้ตลอดเวลา  มีการสั่งสมความรู้และคิดค้นสิ่งต่าง ๆ ตลอดเวลาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และทางธรรมชาติ  ความรู้เริ่มมาจากคำว่า ข้อมูล  หรือ  ข้อเท็จจริง  เป็นความจริงต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น  การดำเนินการต่าง ๆ  ทำให้เกิดข้อมูล  สิ่งที่ได้คือข้อมูล  ที่ได้จากการจดบันทึก  จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากการกระทำขึ้นมนุษย์  เกิดจากธรรมชาติ  เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ต้องดำเนินการทั้งในระดับส่วนตัว ระดับการทำงานร่วมกัน และระดับกลุ่ม องค์กร ตลอดจนระดับสังคม และชุมชนต่าง ๆ   เมื่อกิจกรรมที่ดำเนินการ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา จึงมีการบันทึกเรื่องราว ทำความจริงเหล่านั้นให้ปรากฏในสิ่งที่สามารถเก็บรวบรวมได้มีการเก็บข้อมูลการดำเนินการขององค์กร  เมื่อมีการเก็บข้อมูล ก็มีการประมวลผล เพื่อให้ได้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการ การที่มีข่าวสารที่เกิดการประมวลผล บางทีก็เรียกว่า   สารสนเทศ   คำว่าความรู้จึงมีความหมายลึกซึ้งกว่า คำว่า  สารสนเทศ  เพราะสารสนเทศทำให้เกิดความรอบรู้และประสบการณ์  ข้อมูลเป็นฐานของการดำเนินการเพราะเป็นข้อเท็จจริง สารสนเทศคือผลของการประมวลผลข้อมูลข่าวสาร และความรอบรู้ใช้สารสนเทศจึงเป็นฐานการสร้างให้เกิดการคิดและตัดสินใจ ฐานความรอบรู้และการเรียนรู้ขององค์กร                ในปัจจุบันปัญหาใหญ่ในการดำเนินการธุรกิจ  คือ  ความซับซ้อน  การแข่งขันเชิงธุรกิจทำให้ต้องพัฒนาองค์กรในทุก ๆ ด้าน โลกของธุรกิจเป็นโลกแห่งการแข่งขันเสรี การใช้ความรอบรู้ในการดำเนินการทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการแก้ปัญหา  (Problem Solving)  การคาดคะเนเหตุการณ์ การตัดสินใจล้วนแล้วแต่เป็นงานที่จำเป็นจะต้องใช้ความรอบรู้องค์กรจึงต้องมีการเก็บรวบรวมประสบการณ์ เก็บความรู้ และจัดการความรอบรู้ ที่เรียกว่า  Knowledge Management  มีการจัดการกับฐานความรู้ (Knowledge Base)  สามารถสะสมและรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ  และนำความรู้มาแบ่งกันใช้งาน  (Knowledge Sharing) ให้กับทุกคนในองค์กร                ยุคปัจจุบันเริ่มได้ยินคำว่า  Know – ledge  Management  มากขึ้น  การจัดการความรอบรู้ในองค์กร และให้องค์กรได้มีองค์ความรู้ที่จะใช้ประโยชน์   จึงเป็นศาสตร์ที่เริ่มมีการกล่าวถึงและมีวิธีการที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง อนาคตของการจัดการความรู้                ความสามารถของความจุและความเร็วที่คอมพิวเตอร์ทำงานได้เพิ่มขึ้น การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการข้อมูลข่าวสารจึงเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น การจัดการความรู้จึงเป็นเรื่องที่องค์กรสมัยใหม่กำลังให้ความสนใจ อนาคตของการจัดการความรู้ยังเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาต่อไป