จากการได้มัการจัดประสบการณ์แก่เด็กอนุบาลมักจะประสบปัญหานักเรียนขาดคุณธรรม ขาดระเบียบวินัย ขาดความสามัคคีพยายามหาวิธีแก้ปัญหาหลายวิธีก็ยังไม่ประสบความสำเร็จจากการสังเกตควมสนใจของเด็กจะชอบฟังนิทานและอยากเป็นตัวแสดงในนิทาน ก็เลยคิดใช้นิทานเป็นสื่อเพื่อนำไปสู่การปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียนโดยเล่านิทานให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับการทำความดีหรือนิทานที่ปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียนฟังทุกวันเวลาที่นักเรียนนอนช่วงบ่ายที่โรงเรียนโดยยกตัวอย่างเป็นชื่อนักเรียนในชั้นที่มีพฤติกรรมที่ต้องพัฒนาเช่น ไม่เก็บของเล่น พูดไม่เพราะ เป็นต้น ทำแบบนี้ทุกๆวันนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นครูยกตัวอย่างนักเรียนที่เป็นเด็กดี เด็กจะเริ่มเลียนแบบเพราะต้องการให้ครูรักและชมเชยทำให้การจัดประสบการณ์ของครูง่ายขึ้นและนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์