การจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาควรมีการจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนในแต่ละพื้นที่  เพราะในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ มากมาย