การศึกษามีหลายระดับคือ

1. ก่อนประถม

2. ประถมศึกษา

3. มัธยมศึกษา

4. อุดมศึกษา