ปัจจุบันนโยบายด้านการศึกษาพิเศษได้กำหนดให้จัดการเรียนการสอนเฉพาะความพิการ เช่น

โรงเรียนโสตศึกษา สอนนักเรียนบกพร่องทางด้านการได้ยิน

โรงเรียนที่ลงท้ายชื่อปัญญานุกูล  สอนนักเรียนบกพร่องทางด้านสติปัญญา

โรงเรียนสอนคนตาบอด 

โรงเรียนศรีสังวาลย์  สอนนักเรียนพิการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว