การจัดการศึกษาในปัจจุบันนี้เน้นทักษะกระบวนการเรียนรู้