ความใฝ่รู้

   ความขยันหมั่นเพียร

   ความอดทน

   การประหยัด

   ความเสียสละ

   ความมีระเบียบวินัย

   ความซื่อสัตย์สุจริต

   ความตรงต่อเวลา

   ความมีระเบียบวินัย

   ความกตัญญูกตเวที

   ความเมตตากรุณา

   ความเป็นผู้มีวัฒนธรรมและปกิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี