GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การพัฒนางานวิชาชีพครู

การเรียนรู้คู่คุณธรรม

   ความใฝ่รู้

   ความขยันหมั่นเพียร

   ความอดทน

   การประหยัด

   ความเสียสละ

   ความมีระเบียบวินัย

   ความซื่อสัตย์สุจริต

   ความตรงต่อเวลา

   ความมีระเบียบวินัย

   ความกตัญญูกตเวที

   ความเมตตากรุณา

   ความเป็นผู้มีวัฒนธรรมและปกิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 46676
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)