การสื่อสารข้อมูล ประกอบด้วย

1.  ผู้ส่ง

2.  ผู้รับ

3.  ข้อมูล

4. สื่อ