งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาประสิทธิภาพของสื่อโรคเอดส์สำหรับเยาวชน โดยดำเนินการวิจัยเชิงทดลอง ด้วยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่ได้รับสื่อละครโทรทัศน์ (2) กลุ่มที่ได้รับสื่อละครโทรทัศน์พร้อมการอบรม (3) กลุ่มที่ได้รับสื่อเทปเพลงและสปอร์ตวิทยุ (4) กลุ่มที่ได้รับสื่อเทปเพลงและสปอตวิทยุพร้อมการอบรม (5) กลุ่มควบคุมที่ได้รับการอบรมและไม่ได้รับสื่อ

ผลการวิจัย พบว่า
การใช้สื่อประเภทต่างๆ ไม่ส่งผลให้กลุ่มทดลองกลุ่มใดเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้, ทัศนคติ และการปฏิบัติในเรื่องโรคเอดส์
แม้จะมีการอบรม ร่วมกับการใช้สื่อ แต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างที่ 1-4 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สูงกว่ากลุ่มควบคุม (กลุ่มที่ 5)

 

ผู้วิจัย สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล