งานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาประสิทธิผลของโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ โดยเลือกศึกษาสื่อสองชนิดได้แก่ สื่อบุคคล และสื่อมวลชน

 

ผลการวิจัย พบว่า
บุคคลที่ประชาชนส่วนใหญ่ติดต่อพูดคุยกันมากที่สุด ได้แก่ คนรัก, บิดามารดา, ญาติพี่น้อง, และเพื่อน ตามลำดับ
บุคคลที่ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับนับถือมากที่สุด ได้แก่ บิดามารดา, ญาติพี่น้อง,ผู้นำชุมชน และคนรัก ตามลำดับ
สื่อมวลชนที่ประชาชนเปิดรับมากที่สุด คือ โทรทัศน์, ป้ายโฆษณา, วิทยุและหนังสือพิมพ์ ตามลำดับ
สื่อมวลชนที่ประชาชนเปิดรับข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มากที่สุด คือ โทรทัศน์, วิทยุ หนังสือพิมพ์ ตามลำดับ
สื่อมวลชนที่ประชาชนให้ความเชื่อถือมากที่สุด คือ โทรทัศน์

 

ผู้วิจัย วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ