การสื่อสารข้อมูล ประกอบด้วย 

  1.  ผู้ส่ง

  2.  ผู้รับ

  3. ข้อมูล

  4.  สื่อ