งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษา การรับสารจากสื่อมวลชนของประชาชนในภาคใต้ของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนได้รับสื่อจากโทรทัศน์ และวิทยุ
เนื้อหาในสื่อเป็นไปในทางลบ เอดส์จะอยู่กับเรื่องสกปรก อันตรายและความตาย เป็นโรคของกาม หรือโรคผู้หญิง (โสเภณี)
คนชานเมือง และคนชนบทมีการเปิดรับสื่อเรื่องเอดส์แตกต่างกัน

ผู้วิจัย  - Songwathana P, Manderson L. (2541)