การบริการจัดการในเรื่อง

1. สารสนเทศ

2. บรรยากาศวิชาการ

3. เทคโนโลยี

4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต  5