การพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรท้องถิ่นนั้นต้องนำจุดประสงค์ของแต่กลุ่มวิชาทั้ง  8 กลุ่มวิชามาวิเคราะห็หา  มาตรฐานที่เกี่ยวกับท้องถิ่นแล้วนำออกมารวมเป้ฯวิชาเดียวกัน  โดยตั้งชื่อวิชาใหม่ว่า  วิชาเพิ่มเติม  ระหัส  22201  ให้โดรงเรียนแต่ละโรงเรียนเป็นผู้วิเคราะห์สาระ  และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเอง