การพัฒนาท้องถิ่น  ตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกอบด้วย

1.  แก้ไขปัญหาความยากจน

2.  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

3.  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ